Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet-referanselab. EU/MKS

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2012/767/EU av 7. desember 2012 om utnevnelsen av Fellesskapets referanselaboratorium for munn- og klauvsyke og opphevelse av vedtak 2006/393/EF...

Commission Implementing Decision 2012/767/EU of 7 December 2012 designating the EU reference laboratory for foot-and-mouth disease and repealing Decision 2006/393/EC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.01.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.02.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Saken gjelder Kommisjonens forlengelse av utnevnelsen av Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory som EUs referanselaboratorium for munn- og klauvsyke.

Direktiv 2003/85/EF (MKS-direktivet) krever at et det utnevnes et EU referanselaboratorium for munn- og klauvsyke (MKS). Laboratoriet skal utføre spesifikke oppgaver som beskrevet i vedlegg XVI til direktivet. I den anledning gjennomførte Kommisjonen, i samarbeid med medlemslandene, en anbudskonkurranse som resulterte i at Institute for Animal Health, Pirbright Laboratories ble utnevnt som EUs referanselaboratorium for MKS, for en periode på 5 år. Startdagen for funksjonen var 7. juni 2006.

MKS-direktivet gir også bestemmelser om Kommisjonens plikt til å revidere sin utnevnelse, på bakgrunn av laboratoriets utførelse av sine oppgaver. Denne evalueringen, som ble sluttført i april 2011, konkluderte med at Institute for Animal Health, Pirbright Laboratories hadde fungert på en tilfredsstillende og god måte. Evalueringen baserte seg, i tillegg til kravene i MKS-direktivet, også på kravene i forordning (EF) 882/2004 (kontrollforordningen). Resultatet av evalueringen ble at laboratoriet ble utnevnt som referanselaboratorium for MKS på ubestemt tid.

I ettertid har Det forente kongeriket offisielt informert Kommisjonen om at Institute for Animal Health, Pirbright Laboratories har skiftet navn til The Pirbright Institute.

For å unvike ethvert avbrudd i laboratoriets funksjon som referanselaboratorium, ble det vurdert som hensiktsmessig at den nye rettsakten skulle gjøres gjeldende retrospektivt, med tilbakevirkende kraft fra 7. juni 2011. Samtidig skal tidligere vedtak 2006/393/EF opphøre å gjelde.

Merknader

Kravene til EUs referanselaboratorier er ikke innlemmet i norsk forskrift. 

Rettslige konsekvenser

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og medfører ikke behov for regelverksendring. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får heller ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings-, og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/767/EU
Basis rettsaktnr.: 2003/85/EF
Celexnr.: 32012D0767

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.12.2012
Frist returnering standardskjema: 25.01.2013
Dato returnert standardskjema: 01.03.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.11.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 180/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.11.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen