Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 306/2013 av 2. april 2013 om godkjenningen av et preparat av Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) til avvent smågris og andre avvente griser enn de av arten Sus scrofa domesticus (innehaver av godkjenningen Kemin Europa N.V.)...

Commission Implementing Regulation (EU) No 306/2013 of 2 April 2013 concerning the authorisation of a preparation of Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) for weaned piglets and weaned suidae other than Sus scrofa domesticus (holder of the authorisation Kemin Europa N.V.)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.04.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.06.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er fastsatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler utvidet godkjenning av et mikroorganismepreparat, til å omfatte fôr til avvent smågris opptil ca 35 kg levendevekt og til  avvente smårgis av andre arter enn Sus scrofa domesticus. Det er grisearten som brukes i vanlig husdyrproduksjon, som har det latinske navnet. Preparatet er tidligere godkjent som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling, slakteender, vaktler, fasaner, åkerhøner, perlehøner, duer, slaktegjess og struts. Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer, stammen er ikke genmodifisert.

European Food Safety Authority, EFSA har vurdert godkjenningssøknaden, og de finner preparatet trygt i bruk. Likeså at det har ønsket effekt til de omsøkte griseartene, når det tilsettes minst 1x107 KDE/kg fullfôr, KDE er kolonidannende enheter. Det er angitt analysemetode for preparatet. Godkjenningen er i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 23. april 2023.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Fôrindustrien får mulighet til å bruke et preparat med tarmstabiliserende virkning til flere dyrearter enn før. At preparatet både kan brukes i fjørfefôr og smågrisfôr, kan føre til en effektivisering  av lagerhold og økonomiske innsparinger for fôrindustrien. Det finnes imidlertid fler tislvarende preparater i markedet allerede. Hvorvidt dette preparatet vil tas i bruk i smågrisfôr, vil avhenge av forhold ved den eneklte virksomheten.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 306/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R0306

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.05.2013
Frist returnering standardskjema: 14.06.2013
Dato returnert standardskjema: 19.06.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.11.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 183/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.07.2013
Høringsfrist: 26.08.2013
Frist for gjennomføring: 09.11.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen