EØS-notatbasen

Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 8841-8860 av 10122 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Fôrtilsetningsstoff

  15.12.2009 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32009R0386 Basis rettsaktnr.: 1831/2003

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 386/2009 av 12. mai 2009 som endrer Europaparlaments- og Råds forordning (EF) nr. 1831/2003 med opprettelsen av en ny funksjonell gruppe fôrtilsetningsstoffer...

 • Direktiv om bilbelter og deres festepunkter i moto

  15.12.2009 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger
  Celexnr.: 32005L0040 KOM-nr.: KOM(2003)0363 Basis rettsaktnr.: 1977/541/EØF

  Rådsdirektiv 2005/40/EF om endring av Rådets direktiv 77/541/EØF om tilnærming av medlemslandenes lovgivning om bilbelter og deres festepunkter i motorvogner...

 • Securityforordningen, sivil luftfart

  11.12.2009 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport
  Celexnr.: 32008R0300 KOM-nr.: KOM(2005)429

  EU forordning om felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart...

 • Vet - import av storfeembryo

  11.12.2009 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32009D0873

  Kommisjonsvedtak 2009/873/EF av 30. november 2009 om endring av vedtak 2006/168/EF om listeføring av embryoinnsamlings- og produksjonsgrupper som er godkjent for import av storfeembryo til Fellesskapet...

 • Tillegg til forordning 300/2008

  11.12.2009 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport
  Celexnr.: 32009R0272 Basis rettsaktnr.: 0300/2008

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 272/2009 av 2. april 2009 som supplerer de felles standardene for sivil luftfart i annekset til Europaparlaments - og rådsforordning nr. 300/2008....

 • Biocider - ny tidsfrist

  10.12.2009 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger
  Celexnr.: 32008D0831 Basis rettsaktnr.: 1998/0008/EF

  Kommisjonsbeslutning 2008/831/EF av 31. oktober 2008 om endring av tidsfrist for fremleggelse av dokumentasjon for visse stoffer som skal undersøkes i forbindelse med det 10-årige arbeidsprogrammet - art 16 pkt 2 i direktiv 98/8/EF biociddirektivet...

 • Biocider - ikke-inkludering

  10.12.2009 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger
  Celexnr.: 32008D0681 Basis rettsaktnr.: 1998/0008/EF

  Kommisjonsbeslutning 2008/681/EF av 28. juli 2008 om at visse stoffer ikke tas opp i vedlegg I, IA eller IB til Europaparlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om biocidholdige produkter...

 • Biocider - ikke-inkludering

  10.12.2009 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger
  Celexnr.: 32008D0809 Basis rettsaktnr.: 1998/0008/EF

  Kommisjonsbeslutning 2008/809/EF av 14. oktober 2008 om at visse stoffer ikke tas opp i vedlegg I IA eller IB til Europaparlaments og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidholdige produkter...

 • Batterier

  10.12.2009 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger
  Celexnr.: 32008D0763 Basis rettsaktnr.: 2006/0066/EF

  Kommisjonsbeslutning 2008/763/EF av 29. september 2008 om fastleggelse av en felles metode for beregning av det årlige salget av bærbare batterier og akkumulatorer til sluttbrukere i overenstemmelse med Europaparlaments og rådsdirektiv 2006/66/EF ...

 • REACH - ECHA/gebyrer

  10.12.2009 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger
  Celexnr.: 32008R0340 Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 340/2008 av 16. april 2008 om gebyrer og avgifter som skal betales til det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) i forbindelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier (REACH)...

 • Biocider - thiabendazole

  10.12.2009 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger
  Celexnr.: 32008L0085 Basis rettsaktnr.: 1998/0008/EF

  Kommisjonsdirektiv 2008/85/EF av 5. september 2008 om endring av Europaparlaments og Rådsdirektiv 98/8/EF for å inkludere thiabendazole som et aktivt stoff i Annex I...

 • Biocider - opphevelse og erstatning av For 2032/20

  10.12.2009 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger
  Celexnr.: 32007R1451 Basis rettsaktnr.: 0008/1998

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 4. desember 2007 om andre fase av det 10-årige arbeidsprogrammet som omhandler artikkel 16(2) i direktiv 1998/8/EF om markedsføring av biocidholdige produkter...

 • EE - bly og kadmium

  10.12.2009 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger
  Celexnr.: 32008D0385 Basis rettsaktnr.: 2002/0095/EF

  Kommisjonsbeslutning 2008/385/EF av 24. januar 2008 om endring i vedlegg til direktiv 2002/95/EF (bly og kadmium)...

 • Biocider - tebuconazole

  10.12.2009 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger
  Celexnr.: 32008L0086 Basis rettsaktnr.: 1998/0008/EF

  Kommisjonsdirektiv 2008/86/EF av 5. september 2008 om endring av Europaparlaments og Rådsdirektiv 98/8/EF for å inkludere tebuconazole som et aktivt stoff i Annex I...

 • Klass-merk stoffer - 30. ATP

  10.12.2009 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger
  Celexnr.: 32008L0058 Basis rettsaktnr.: 1967/0548/EF

  Kommisjonsdirektiv 2008/58/EF av 21. august 2008 om 30. tekniske tilpasning til Rådsdirektiv 67/548/EØF om klassifisering og merking av farlige stoffer...

 • Biocider - endret tidsfrist

  10.12.2009 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger
  Celexnr.: 32008D0423 Basis rettsaktnr.: 1998/0008/EF

  Kommisjonsbeslutning 2008/423/EF av 8. mai 2008 om endring av tidsfrist for fremleggelse av dokumentasjon om visse stoffer som skal undersøkes i forbindelse med det 10-årige arbeidsprogrammet - art. 16 pkt 2 i direktiv 98/8/EF om biocider...

 • Vet - import av fugler

  10.12.2009 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32009R1118

  Kommisjonsfororodning (EF) nr. 1118/2009 av 20. november 2009 om endring av forordning (EF) nr. 318/2007 om dyrehelsemessige betingelser for import av visse fugler til Fellesskapet samt karantenebetingelser for dette...

 • Forenklet prosedyre

  09.12.2009 EØS-faktanotat Spesialutvalg: Offentlig støtte

  Forenklet prosedyre for for visse typer statsstøtte...

 • Beste praksis - kontrollprosedyrer

  09.12.2009 EØS-faktanotat Spesialutvalg: Offentlig støtte

  Retningsliner fra ESA vedrørende beste praksis for kontrollprosedyren i saker om offentlig støtte...

 • Kommisjonsforordning 668/2008

  08.12.2009 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport
  Celexnr.: 32008R0668 Basis rettsaktnr.: 2096/2005

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 668/2008 av 15. juli 2008 som endrer vedleggene til Kommisjonsforordning (EF) nr. 2096/2005 av 20. desember 2005 om fastsettelse av felles krav for yting av flysikringstjenester...

 • Side 443 av 507
 • Side 443 av 507