EØS-notatbasen

Alkoholsterke drikker, endringsforordning

Kommisjonsforordning (EU) Nr 164/2012 av 24. februar 2012 om endringer i vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon, beskrivelse, presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker...

Commission Regulation (EU) No 164/2012 of 24 February 2012 amending Annex III to Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.03.2012

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.03.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXVII. Alkoholsterke drikker

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten trådte i kraft i EU 26. februar 2012 og endrer vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008 om alkoholsterke drikker. Vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008 inneholder et register over beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker og er inndelt etter de ulike kategoriene av disse produktene. Rettsakten beskytter den nye geografiske betegnelsen "Somerset Cider Brandy", oppretter den nye kategorien "flavoured vodka" og flytter en allerede beskyttet geografisk betegnelse i kategorien "vodka" over til den nye kategorien og presiserer at produkter som skal merkes med den allerede beskyttede geografiske betegnelsen "Irish Cream" ikke bare kan ha opprinnelse i Irland slik det står i dag, men også i Nord-Irland. Det fremgår videre at alkoholsterke drikker som ikke er i samsvar med bestemmelsene i forordning (EF) nr. 110/2008 som endret ved denne rettsakten, skal kunne omsettes til lagerbeholdningene er tomme. Videre skal etiketter som er trykket opp før ikrafttredelsen av denne rettsakten, fortsatt kunne påføres produkter frem til 31. desember 2012.   

Merknader

Hjemmel

Rettsakten er fastsatt av Kommisjonen med hjemmel i artikkel 26 i forordning (EF) nr. 110/2008.

Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv. Dette forutsetter imidlertid at basisrettsakten, forordning (EF) nr. 110/2008, først eller samtidig blir tatt inn i EØS-avtaleverket og gjennomført i norsk rett i samme forskrift.

Administrative, økonomiske og andre konsekvenser

Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av rettsakten i norsk rett skulle medføre administrative, økonomiske eller andre konsekvenser av betydning for verken virksomhetene, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant regelverket EØS-relevant og akseptabelt.

Vurdering

Mattilsynet mener at rettsaken er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0164/2012
Basis rettsaktnr.: 0110/2008
Celexnr.: 32012R0164

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.03.2012
Frist returnering standardskjema: 13.04.2012
Dato returnert standardskjema: 11.05.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.11.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 198/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.05.2012
Høringsfrist: 01.08.2012
Frist for gjennomføring: 09.11.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: