Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

trikasiumfosfat i næringspreparater til barn

Kommisjonsforordning (EU) nr. 244/2013 av 19. mars 2013 om endring av vedlegg III til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av trikalsiumfosfat (E 341 (iii)) i næringspreparater beregnet for bruk i næringsmidler for spedbarn og småbarn ...

Commission Regulation (EU) No 244/2013 of 19 March 2013 amending Annex III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of Tricalcium phosphate (E 341 (iii)) in nutrient preparations intended for use in foods for infants and young children...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.04.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.06.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 20. mars 2013, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold  

Rettsakten endrer unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1333/2008 ved at trikalsiumfosfat (E 341 (iii)) godkjennes i næringspreparater beregnet for bruk i næringsmidler for spedbarn og småbarn.

Trikalsiumfosfat skal benyttes som antiklumpemiddel i næringspreparater fordi det kan ta opp opptil 10 % fuktighet av sin egen vekt. Dette fører til at næringspreparatet ikke klumper seg, og at flytegenskapene opprettholdes.

The Scientific Committee for Food vurderte trikalsiumfosfat i næringspreparater i 1996, og fant at det var helsemessig trygt så lenge totalmengden av kalsium, fosfat og forholdet mellom dem ikke ble overskredet.

Godkjenningen av trikalsiumfosfat i næringspreparater vil ikke overskride grenseverdiene av kalsium, fosfat og forholdet mellom dem oppført i direktiv 2006/141/EF om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger. På dette grunnlag har ikke Kommisjonen bedt European Food Safety Authority (EFSA) om en vurdering.   

Det fremgår av artikkel 2 at rettsakten skal gjelde i EU fra ikrafttredelsen 9. april 2013, og ikke først fra 1. juni 2013, som er det tidspunktet som resten av unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 skal gjelde fra.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Mattilsynet mener trikalsiumfosfat benyttet som antiklumpemiddel kan hindre klumper i næringspreparater og opprettholde gode flytegenskaper i produktet.  EFSA har ikke vurdert godkjenningen da utvidelsen ikke overskrider de grenseverdiene som er satt.

Rettsakten antas ikke å medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for myndighetene og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Regelverket er vurdet av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 244/2013
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32013R0244

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.03.2013
Frist returnering standardskjema: 12.04.2013
Dato returnert standardskjema: 19.06.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.11.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 188/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 21.06.2013
Høringsfrist: 23.08.2013
Frist for gjennomføring: 09.11.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen