EØS-notatbasen

Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 8821-8840 av 10352 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Grenseverdier for plantevernmidler

  14.06.2010 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler
  Celexnr.: 32009R0822 KOM-nr.: KOM(2009)822 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 822/2009 av 27. august 2009 når det gjelder maksimumsgrenseverdier for azoksystrobin, atrazin, klormekvat, cyprodinil, ditiokarbamater, fludioksinil, fluroksypyr, indoksakarb, mandipropamid, kaliumtrijodid, spirotetramat, tetrakonazol og tiram i eller på visse produk...

 • Kommisjonsdirektiv 2006/78/EF

  14.06.2010 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler
  Celexnr.: 32006L0078 Basis rettsaktnr.: 1876/768/EF

  Kommisjonsdirektiv 2006/78/EF av 29. september 2006 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg II til rådsdirektiv 76/768/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter...

 • Direktiv 2009/129 - fluorkorreksjon

  14.06.2010 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler
  Celexnr.: 32009L0129 Basis rettsaktnr.: 1976/768/EØF

  Kommisjonsdirektiv 2009/129/EF av 9. oktober 2009 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til rådsdirektiv 76/768/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter ...

 • Grenseverdier for rester av plantevernmidler.

  14.06.2010 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler
  Celexnr.: 32009R1050 KOM-nr.: KOM(2009)1050 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1050/2009 av 28 oktober 2009 som endrer vedlegg II og III til Europaparlamentet og Rådets forordning (EF) nr 396/2005 når det gjelder maksimumsgrenseverdier for azoksystrobin, acetamiprid, klomazon, cyflufenamid, emamektin benzoat, famoksadon, fenbutatinoksyd, fluf...

 • Renhetskriterier, endring av direktiv 2008/84/EF

  09.06.2010 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler
  Celexnr.: 32009L0010 Basis rettsaktnr.: 2008/84/EF

  Kommisjonsdirektiv 2009/10/EF av 13. februar om forslag til endring av direktiv 2008/84/EF som gir spesifikke renhetskriterier for andre tilsetningsstoffer enn fargestoffer og søtstoffer...

 • Kvalitetskrav til juice fra konsentrat

  09.06.2010 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler
  Celexnr.: 32009L0106 Basis rettsaktnr.: 2001/112/EF

  Kommisjonsdirektiv 2009/106/EF av14. august 2009 om endring av Rådets direktiv 2001/112/EF om fruktjuice og visse lignende produkter bestemt til konsum...

 • Ekstraksjonsmidler i næringsmiddelproduksjon

  09.06.2010 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler
  Celexnr.: 32009L0032 Basis rettsaktnr.: 1988/0344/EF

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/32/EF av 23. april 2009 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ekstraksjonsmidler anvendt ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser (omarbeiding) ...

 • Vet - AD - endring av vilkår for samhandel

  08.06.2010 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32009D0248 KOM-nr.: KOM(2009)1687 Basis rettsaktnr.: 2008/185/EF

  Kommisjonsvedtak 2009/248/EF av 18. mars 2009 om endring av vedtak 2008/185/EF angående de dyrehelsemessige betingelser for samhandel med svin mellom medlemsstater eller regioner i medlemsstater som er fri for Aujeszky`s disease...

 • Vet - KSP villsvin Tyskland

  08.06.2010 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32009D0255 KOM-nr.: KOM(2009)1669 Basis rettsaktnr.: 2003/135/EF

  Kommisjonsvedtak 2009/255/EF av 20. mars 2009 om endring av vedtak 2003/135/EF som gjelder planene for nødvaksinering av villsvin og utryddelse av klassisk svinepest i visse områder i delstatene Nordrhein-Westfalen og Rheinland-Pfalz (Tyskland)...

 • Vet - frihet storfe tuberkulose mm

  08.06.2010 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32009D0342 Basis rettsaktnr.: 2003/467/EF

  Kommisjonsvedtak 2009/342/EF av 23. april 2009 om endring av vedtak 2003/467/EF når det gjelder erklæring om at visse regioner i Italia er offisielt fri for storfetuberkulose, storfebrucellose og smittsom storfeleukose, at visse regioner i Polen er offisielt fri for smittsom storfeleukose og at P...

 • Vet - blåtunge - restriksjonssoner

  08.06.2010 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32009R0123 Basis rettsaktnr.: 75/2000

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 123/2009 av 10. februar 2009, som endrer kommisjonsforordning (EF) nr. 1266/2007 (Blåtunge) vedrørende vilkår for forflytning av dyr innenfor samme restriksjonssone og kriterier for unntak for dyr fra forflytningsforbudet i direktiv 2005/75/EF ...

 • Vet-TSE

  07.06.2010 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32007R0727 Basis rettsaktnr.: 999/2001

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 727/2007 av 26. juni 2007 om endring av vedleggene I, III, VII og X i Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 angående forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier....

 • Vet -animalske biprodukter

  03.06.2010 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32007R0185 Basis rettsaktnr.: 1774/2002

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 185/2007 av 20. februar 2007 om endring av forordningene (EF) nr. 809/2003 og (EF) nr. 810/2003 når det gjelder forlengelse av gyldigheten for overgangstiltak for kompostering- og biogassanlegg etter europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002...

 • Vet-TSE

  03.06.2010 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32008R0021 Basis rettsaktnr.: 999/2001

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 21/2008 av 11. januar 2008 som endrer vedlegg X i forordning (EF) nr. 999/2001 om lister over hurtigtester...

 • MCA

  27.05.2010 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner
  Celexnr.: 32008D0294 KOM-nr.: KOM(2008)1256

  Kommisjonsbeslutning 2008/294/EF av 7. april 2008 om harmoniserte bruksvilkår for frekvenser til mobile kommunikasjonstjenester om bord på fly (MCA-tjenester) i fellesskapet...

 • Roaming/gjesting i offentlig mobilnett

  27.05.2010 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner
  Celexnr.: 32009R0544

  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 544/2009 av 18. juni 2009 om endring av forordning (EF) nr. 717/2007 om internasjonal roaming/gjesting i offentlige mobilnett i fellesskapet og direktiv 2002/21/EF om et felles regulatorisk rammeverk for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester...

 • 116-nummer - endring

  27.05.2010 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner
  Celexnr.: 32007D0698

  Kommisjonsbeslutning 2007/698/EF av 29. oktober 2007 som endrer beslutning 2007/116/EF vedrørende innføring av flere reserverte nummer som begynner med "116"...

 • Vet - Tredjelandsimport

  26.05.2010 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32010D0266

  Kommisjonsvedtak 2010/266/EU av 30. april 2010 om endring av beslutning 92/260/EØF, 93/195/EØF, 93/197/EØF og 2004/211/EF når det gjelder import av registrerte hester fra visse deler av Kina og tilpasning av visse tredjelandsbetegnelser...

 • Vet - KSP hos villsvin i EU

  26.05.2010 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32009D0952

  Kommisjonsvedtak 2009/952/EU av 14. desember 2009 om endring av vedtak 2008/855/EF som dyrehelsemessige tiltak for å bekjempe klassisk svinepest i visse medlemsstater...

 • Vet - etablering av tredjelandsliste - fisk og sjø

  26.05.2010 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32006D0766

  Kommisjonsvedtak 2006/766/EF av 6. november 2006 som etablerer listen over tredjeland og områder hvor import av toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr, sjøsnegler og fiskerivarer er tillatt (notifisert under dokument nummer C(2006) 5171)...

 • Side 442 av 518
 • Side 442 av 518