vet-tredjelandsimport

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 866/2013 av 9. september 2013 om endring av forordning (EF) nr. 798/2008 når det gjelder forsendelser av fjørfekjøtt fra Republikken Hviterussland gjennom Litauen til det russiske territorium Kaliningrad. ...

Commission Implementing Regulation (EU) No 866/2013 of 9 September 2013 amending Regulation (EC) No 798/2008 as regards transit of consignments of poultry meat from Belarus through Lithuania to the Russian territory of Kaliningrad ...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 14.11.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 14. november 2013 om endringer i forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater. 

Sammendrag av innhold

Rettsakten er utarbeidet som følge av at Republikken Hviterussland ønsker å transportere fjørfekjøtt til Kaliningrad gjennom Litauen. Det er nylig åpnet for transitt av egg og eggprodukter. På bakgrunn av geografiske beliggenhet og allerede igangsatte tiltak for å sikre dyrehelse ved slik transitt innvilges dette. Forordning (EF) nr. 798/2008 artikkel 18, punkt 2 og del 1 av bilag 1 endres for å tillate slik transitt. 

Endringene medfører notifiseringsplikt til ESA.

Merknader

Vi vurderer det slik at endringene ikke vil få økonomiske eller administrative konsekvenser verken for Mattilsynet eller for norske importører.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 866/2013
Celexnr.: 32013R0866

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 30.09.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 14.11.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker