Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Plantevernmiddelrester fo(EU) nr 35/2013

Kommisjonsforordning (EU) nr. 35/2013 av 18. januar 2013 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimum grenseverdier for rester av dimethomorf, indoksakarb, pyraklostrobin og trifloksystrobin i eller på visse produkter...

Commission Regulation (EU) No 35/2013 of 18 January 2013 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for dimethomorph, indoxacarb, pyraclostrobin and trifloxystrobin in or on certain products...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.02.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.04.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer maksimum grenseverdier (MRL) for dimethomorf, indoksakarb, pyraklostrobin og trifloksystrobin i eller på visse produkter.

MRL for stoffet dimetomorf er oppført i vedlegg III del A til forordning (EF) nr. 396/2005.

MRL for stoffene indoksakarb, pyraklostrobin og trifloksystrobin er oppført i vedlegg II og i vedlegg III del B til forordning (EF) nr. 396/2005.

Bakgrunnen for endringer i MRL for dimetomorf er å unngå handelsbarrierer for import fra USA og Canada.

MRL for dimetomorf er endret fra 0,15 til 0,6 mg/kg for hvitløk, kepaløk og sjalottløk, fra 0,05 til 5 mg/kg for brokkoli, fra 0,05 til 6 mg/kg for hvitkål og rødkål, fra 0,05 til 3 mg/kg for produkter i bladkålfamilien, fra 10 til 15 mg/kg for salat, fra 1 til 6 mg/kg for bredbladet endiv og fra 0,05 til 15 mg/kg for hageselleri.


MRL for indoksakarb er endret fra 0,02 til 0,6 mg/kg for jordbær, fra 0,5 til 0,6 mg/kg for bringebær, fra 0,2 til 3 mg/kg for kinakål, fra 1 til 30 mg/kg for vårsalat, fra 0,02 til 0,3 mg/kg for bønner (med belg), fra 0,02 til 3 mg/kg for kardon, fra 0,02 til 3 mg/kg for fennikel og fra 0,02 til 3 mg/kg for rabarbra.


MRL for pyraklostrobin er endret fra 0,02 til 1,5 mg/kg for produkter i bladkålfamilien.

MRL for trifloksystrobin er endret fra 0,02 til 0,1 mg/kg for pipeløk og fra 0,02 til 0,2 mg/kg for artisjokk.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndterte og vedtatt av Standing Committee of the Food Chain and Animal Health, Section Pesticide Residues (SCFCAH-PR). De er basert på European Food Safety Authority (EFSA) sine saklige begrunnelser ("reasoned opinions") og annen relevant informasjon.

Merknader

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten kan føre til økninger i analyser av rester av plantevernmidler i mat og fôr. Dette har betydning både for næringen og det offentlige kontrollapparatet. I tillegg vil endringer i MRLer kunne påvirke antall positive analyseprøver. Det vil si at når MRL øker, vil dette kunne føre til færre påviste positive analyseprøver. Når MRL reduseres, vil dette kunne føre til flere positive analyseprøver. Endringer i antall positive analyseprøver kan derfor kunne påvirke det administrative arbeidet som Mattilsynet har ved overskridelser av MRLer. Imidlertid anser Mattilsynet at endringene er minimale og at rettsakten;
• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for matproduksjon, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.  

(Notatet ble behandlet i Spesialutvalget for matproduksjon, ved skriftlig prosedyre 07.05.13)

Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Dimetomorf, indoksakarb, pyraklostrobin og trifloksystrobin er tillatt brukt i Norge, men endringene i MRL for disse omfatter ikke kulturer (plantekulturer, typer av planter) hvor plantevernmidlene er tillatt i Norge. 

Endringene kan imidlertid ha betydning for import.

MRL stilles opp i forhold til type virksomt stoff og produkttype (plantekultur). Mattilsynet har ikke foretatt en vurdering av hvem som vil være aktuelle brukere av den enkelte plantekultur (mennesker, dyrearter og fiskearter).  

EFSA har i forkant av vedtaket vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs "reasoned opinions" for de respektive stoffer har EFSA konkludert med MRL verdier for enkeltprodukter. Disse MRLene skal sikre at det ikke er noen risiko for at verken akseptabelt daglig inntak (ADI) eller akutt referansedose (ARfD) blir overskredet.

Noen av MRL-ene økes fra deteksjonsgrensen, grenseverdi har da ikke vært vitenskapelig vurdert før, mens andre MRL økes fra tidligere fastsatt MRL verdi. Alle disse MRL verdiøkningene har til felles at de er funnet akseptable av EFSA. Det er da tatt hensyn til de nyeste opplysninger om stoffenes toksikologiske egenskaper. Det har ikke blitt påvist noen risiko for at det akseptable daglige inntak (ADI) eller den akutte referansedose (ARfD) overskrides, verken ved livslang eksponering for disse stoffene gjennom forbruk av alle næringsmidler som kan inneholde stoffene, eller ved kortvarig eksponering gjennom et ekstremt forbruk av de aktuelle produkter.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Forordning (EF) nr. 396/2005 med endringsforordninger er også plassert i vedlegg I kapittel II i EØS avtalen ("Feedingstuffs").

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 35/2013
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32013R0035

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.02.2013
Frist returnering standardskjema: 15.03.2013
Dato returnert standardskjema: 07.05.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.11.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 184/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.11.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen