Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1062/2013 av 30. oktober 2013 om formatet for den europeiske tekniske bedømmelse av byggevarer...

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1062/2013 av 30. oktober 2013 om formatet for den europeiske tekniske bedømmelse av byggevarer...

Commission Implementing Regulation No 1062/2013 of 30 October 2013 on the format of the European Technical Assessment for construction products...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.12.2013

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.12.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kommunal- og regionaldepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXI. Byggevarer

Status

Forordningen ble publisert i EU-tidende 31. oktober 2013. Ikrafttreden i EU for vedtaket var 03. November 2013. Rettsakten er til vurdering i EØS.

Sammendrag av innhold

 • Rettsakten er en gjennomføringsforordning om formatet for den europeiske tekniske bedømmelse (ETA) av byggevarer under henvisning til forordning (EU) nr. 305/2011 (byggevareforordningen).

  Byggevareforordningen trekker opp krav til dokumenter som må foreligge for byggevarer som er enten er omfattet av en harmonisert standard eller det er utarbeidet en ETA for (CE-merkede produkter).

  En ETA er et dokument som gir informasjon om vurderingen av ytelsene og egenskapene til en byggevare. En ETA skal utstedes på grunnlag av et europeisk bedømmelsesdokument (EAD), og skal i henhold til vedlegg 1 til forordningen bl.a. inneholde:

  - generell informasjon om produsent og produkttype

  - beskrivelse av produktet og den tilsiktede bruken

  - varens ytelsesevne og henvisning til anvende metoder ved vurderingen

  - systemet som er brukt for vurdering og verifikasjon av ytelse

  - tekniske detaljer som er nødvendige for implementeringen av systemet for vurdering og verifikasjon av ytelse

  Utformingen av en ETA er basert på avtalen mellom produsenten og det tekniske bedømmelsesorganet. Det som skal dokumenteres er egenskapene til produktet som produsenten ønsker å deklarere og egenskapene som er relevant for den tiltenkte bruken.

  Når produsenten har fått en ETA for produktet, skal produsenten utforme en ytelseserklæring og CE-merke byggevaren. Formatet til en ETA skal altså hjelpe produsenten å utarbeide en ytelseserklæring og fungerer derfor som en bro mellom et europeisk bedømmelsesdokument (EAD) og ytelseserklæringen.

  I art. 26 nr. 3 i byggevareforordningen åpnes det for at kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter for å fastsette formatet for den europeiske tekniske bedømmelsen. Dette har nå blitt gjort gjennom forordning (EU) nr. 1062/2013.

  Det er ingen rapporteringsplikt som følge av rettsakten.

  Merknader
 • Forordning (EU) nr. 1062/2013 er hjemlet i TFEU og byggevareforordningen (forordning EU nr. 305/2011) art. 26 nr. 3. Byggevareforordningen har vært på offentlig høring og vil bli gjennomført i norsk rett som egen forskrift hjemlet i plan- og bygningsloven § 29-7 med ikrafttreden 01.01.2014. Gjennomføring av forordning (EU) nr. 1062/2013 vil medføre endringer i denne forskriften.
 • Det vil ikke være særlige administrative eller økonomiske konsekvenser for det offentlige som følge av forordningen.

  Forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for kommuner. 

  For byggevareprodusenter og tekniske bedømmelsesorganer vil forordningen kunne kreve noe økte ressurser i en overgangsfase, men neppe særlige endringer i ressursbruken over tid. For bransjen kan det også være hensiktsmessig med en felles mal for disse dokumentene.

  Sakkyndige instansers merknader
 • Rettsakten behandles av spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering

Rettsakten er en videreutvikling og presisering av regelverk som tidligere er innlemmet i EØS-avtalen. Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1062/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R1062

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.10.2013
Frist returnering standardskjema: 12.12.2013
Dato returnert standardskjema: 09.12.2013
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.07.2014

Lenker

Til toppen