Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nasjonale tiltak mot OsHV-1 µvar

Gjennomføringsvedtak 2013/213/EU av 29. april 2013 om endring av kommisjonsvedtak 2010/221/EU om godkjenning av nasjonale tiltak for å forebygge introduksjon av ostreid herpesvirus 1 µvar (OsHV-1 µvar) inn til visse deler av Irland og Storbritannia...

Commission Implementing Decision 2013/213/EU of 29 April 2013 amending Decision 2010/221/EU as regards the approval of national measures for preventing the introduction of ostreid herpesvirus 1 µvar (OsHV-1 µvar) into certain areas of Ireland and the United Kingdom...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.09.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.10.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer kommisjonsvedtak 2010/221/EU ved at perioden for medlemslandenes mulighet til å iverksette spesifikke restriksjoner mot ostreid herpesvirus 1 µvar (OsHV-1 µvar) i visse deler av Irland og Storbritannia, forlenges fra 30. april 2013 til 30. april 2014.

Merknader

Rettsakten har betydning for hvilke områder stillehavsøsters kan omsettes til og fra, men medfører ikke behov for endring i norsk regelverk. Gjeldende norsk regelverk er forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forbebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr. Norge har ikke godkjente nasjonale tiltak mot denne sykdommen.

Rettsakten berører ikke norske interesser direkte, men er av mer prinsipiell interesse fordi det gjennom kommisjonsvedtak 2010/221/EU er første gang EU regulerer en såkalt "emerging disease" etter at direktiv nr. 2006/88/EF (fiskehelsedirektivet) ble fastsatt.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten anses å være ukontroversiell. Den er derfor ikke sendt til næringene for informasjon og uttalelse.

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, llikestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/213/EU
Basis rettsaktnr.: 2010/221/EU
Celexnr.: 32013D0213

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.05.2013
Frist returnering standardskjema: 08.07.2013
Dato returnert standardskjema: 11.10.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.12.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 215/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 14.12.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker

Til toppen