EgenskapVerdi
Notat id:13483
Dokument-nr:
Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:Vedlegg XX. Miljø
Sortering Vedlegg/protokoll:25
Kapittel i EØS-avtalen:III. Luft
Sortering Kapittel:2

Tittel:

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/50/EF om luftkvalitet og renere luft for Europa...


{"name":"Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/50/EF om luftkvalitet og renere luft for Europa...","depName":"MD","description":{"description":"\t\t\t\t<i>&nbsp; </i><p><strong><i>Beskrivelse</i></strong></p><p>Direktivet om luftkvalitet og renere luft for Europa ble vedtatt&nbsp;21. mai&nbsp;2008.&nbsp;Direktivet&nbsp;er en oppf&oslash;lging av forslag til tematisk strategi for luftforurensning, og er en del av &quot;Clean Air for Europe&quot; (CAFE-programmet). </p><p>&nbsp;</p><p>Det nye direktivet sl&aring;r sammen rammedirektivet for luftkvalitet 96/62/EF og datterdirektivene 1999/30/EF, 2000/69/EF, 2002/3/EC,&nbsp;samt r&aring;dsbeslutning 97/101/EF (jf. E&Oslash;S-komitebeslutning nr. 76/1998, nr.138/2001, nr. 97/2001, nr. 175/2002, og nr. 97/1998).&nbsp;Disse regulerer stoffene svoveldioksid (SO<sub>2)</sub>, nitrogenoksid (NO), nitrogendioksid (NO<sub>2</sub>), partikler (PM<sub>10</sub> og PM<sub>2,5</sub>), bly, benzen, karbonmonoksid (CO) og bakken&aelig;r ozon samt bestemmelser om utveksling av informasjon. Direktivet inneb&aelig;rer en forenkling av EUs eksisterende&nbsp;bestemmelser for lokal luftkvalitet, f&oslash;rst og fremst gjennom en sammensl&aring;ing og revisjon av de nevnte direktivene. </p><i>&nbsp;</i> <p>Det&nbsp;stilles&nbsp;ogs&aring; nye og reviderte krav til rapportering av tiltaksplaner, overv&aring;kningsprogram og kvalitetssikring av luftkvalitetsvurderinger.&nbsp;Direktiv 2004/107/EC om tungmetaller og polyaromatiske hydrokarboner (PAH) er ikke inkludert i det nye direktivet, men det vil bli vurdert n&aring;r man har f&aring;tt mer erfaring fra direktivet.&nbsp;Grenseverdiene for SO<sub>2</sub>, CO, bly, benzen og NO/NO<sub>2</sub> beholdes slik de var. Grenseverdien for PM<sub>10</sub> for 2005 beholdes, mens den indikative verdien for PM<sub>10</sub> i 2010 utg&aring;r. M&aring;lverdiene og langtidsm&aring;let for bakken&aelig;r ozon beholdes i sin n&aring;v&aelig;rende form.&nbsp; Det er&nbsp;n&aring; mulig for medlemsstater&nbsp;&aring; s&oslash;ke om utsettelse av oppfyllelse av tidsbestemte krav til luftkvalitet for PM<sub>10</sub>, NO<sub>2</sub> og benzen. </p><p>&nbsp;</p>Grenseverdien for PM<sub>10</sub> som gjaldt fra 2005 kan utsettes med opp til tre &aring;r fra direktivets ikrafttredelse, dvs. til 2011. Grenseverdiene for nitrogendioksid og benzen, som gjelder fra 2010, kan utsettes med opp til fem &aring;r, dvs. frem til 2015.&nbsp;Det nye direktivet fastsetter nye m&aring;l og krav til mindre partikler, PM<sub>2.5</sub>. De nye m&aring;lene for PM<sub>2,5</sub> er:&nbsp;&nbsp;&nbsp; <ul><li>2010: M&aring;l om maksimalt 25 mikrogram per kubikkmeter i gjennomsnitt over &aring;ret - gjelder all utend&oslash;rsluft. </li><li>2015: Bindende grenseverdi p&aring; maksimalt 25 mikrogram per kubikkmeter i gjennomsnitt over &aring;ret - gjelder all utend&oslash;rsluft. </li><li>2015: Forpliktelse til &aring; n&aring; et generelt eksponeringsniv&aring; i byomr&aring;der p&aring; under 20 mikrogram per kubikkmeter. </li><li>2020: M&aring;l om &aring; redusere det generelle eksponeringsniv&aring;et i byomr&aring;der med opptil 20 prosent i forhold til niv&aring;ene i 2010. I 2013 skal Kommisjonen gjennomf&oslash;re en revisjon av bestemmelsene knyttet til PM<sub>2.5</sub>, med tanke p&aring; &aring; etablere et juridisk bindende reduksjonsm&aring;l knyttet til eksponeringsniv&aring;. Ogs&aring; andre stoffer kan bli gjenstand for revisjon. Det innf&oslash;res nye krav til overv&aring;kning av PM<sub>2.5</sub> i byomr&aring;der. I tillegg vil det bli krav om m&aring;linger og kjemisk analyse av PM<sub>2.5</sub> p&aring; s&aring;kalte bakgrunnsstasjoner, hvor det skal v&aelig;re en stasjon per 100.000 km<sup>2</sup>. </li></ul>Direktivet stiller krav om utarbeidelse av kortsiktige handlingsplaner n&aring;r det er risiko for at en eller flere av alarmterskler for ulike stoffer overskrides. Ved fare for overskridelser av grenseverdier eller m&aring;lsettingsverdier, kan landene selv velge om de &oslash;nsker &aring; utarbeide slike planer. Dette gjelder imidlertid ikke for NO<sub>2 </sub>og SO<sub>2</sub>&nbsp;hvor det m&aring; utarbeides en handlingsplan ved risiko for overstigelse av terskelverdier.&nbsp;&nbsp; <p>&nbsp;</p><p><i>Merknader</i></p><p>Hjemmelen for direktivet er EF-traktatens artikkel 175.&nbsp;&nbsp;</p><p><i>Gjeldende norsk regelverk og politikk p&aring; omr&aring;det </i></p>Direktivene som n&aring; er samlet i ett direktiv er implementert i Norge gjennom forurensningsforskriftens kap. 7 om lokal luftkvalitet. Kommisjonsbeslutning 97/101/EF er implementert gjennom &aring;rlige oppdrag til Norsk institutt for luftforskning (NILU) om rapportering av data gjennom European Environment Information and Observation Network (EIONET). Norge har ogs&aring; fastsatt nasjonale m&aring;l for stoffene NO<sub>2</sub>, PM<sub>10</sub>, SO<sub>2</sub> og benzen. Disse er gjennomg&aring;ende noe strengere enn EUs grenseverdier. <p><i>Rettslige konsekvenser i Norge </i></p>Direktivet har&nbsp;medf&oslash;rt endringer&nbsp;i forurensningsforskriften kap. 7. Dette&nbsp;er knyttet til de nye kravene og m&aring;lsettingene for PM <sub>2,5</sub>, samt en innf&oslash;ring av mulighet&nbsp;for &aring; s&oslash;ke&nbsp;om utsatt frist for overholdelse av grenseverdier for NO<sub>2</sub>.&nbsp;Gjennom endret forskrift f&aring;r rettsakten rettslige konsekvenser for kommunene og anleggseiere. <p><i>&Oslash;konomiske og administrative konsekvenser i Norge&nbsp; </i></p><p>Flere bykommuner, Statens vegvesen og noe industri f&aring;r endrede plikter som f&oslash;lge av direktivet. Ogs&aring;&nbsp;Klima- og forurensningsdirektoratet blir ber&oslash;rt. I f&oslash;rste omgang er det noe &oslash;kte utgifter knyttet til overv&aring;king av PM<sub>2,5</sub>. Kostnadene omfatter etablering og drift av m&aring;linger og m&aring;leutstyr, inkl. kvalitetssikring og rapportering. Ber&oslash;rte kommuner&nbsp;f&aring;r tillegg noe &oslash;kte administrative kostnader knyttet til oppf&oslash;lgingen av kravene.&nbsp;Slik kravene er utformet vil det trolig ikke bli n&oslash;dvendig &aring; gjennomf&oslash;re egne tiltak for &aring; redusere PM<sub>2,5</sub>-niv&aring;ene i Norge. Utgiftene til overv&aring;kning er ansl&aring;tt til &aring; komme p&aring; 4 millioner per &aring;r.</p><p>Siden&nbsp;rettsakten vil kreve budjettvedtak over flere &aring;r, ble det tatt artikkel 103-forbehold&nbsp;ved innlemmelse av rettsakten i E&Oslash;S-avtalen.&nbsp;Rettsakten&nbsp;ble&nbsp;behandlet i Stortinget 15. mai 2012.</p><p>&nbsp;</p><p><i></i></p><p><i>Sakkyndige instansers merknader</i></p><p>22.10.2008 ble direktivet forelagt spesialutvalget for milj&oslash; der relevante departementer var representert. Forslaget ble ansett som E&Oslash;S-relevant og akseptabelt.</p>&nbsp; <p>Utkastet til direktiv ble i 2005 ogs&aring; forelagt&nbsp;referansegruppen for milj&oslash; der ber&oslash;rte interessegrupper er representert (blant annet milj&oslash;organisasjoner, arbeidslivsorganisasjoner, direktoratene og relevante forskningsinstitusjoner).&nbsp;Direktivforslaget og endelig direktiv har ogs&aring; v&aelig;rt omtalt p&aring; MDs hjemmesider og det er blitt informert om direktivforslaget i Bedre Byluftforum der bl.a. kommuner og samferdselsmyndigheter deltar. &nbsp;</p>Direktivet var p&aring; h&oslash;ring h&oslash;sten 2010 og det kom inn 19 h&oslash;ringsuttalelser. De fleste av h&oslash;ringsinstansene er positive til forslaget og det har ikke kommet inn vesentlige innvendinger. \t\t\t","draftno":13483,"draftnoSpecified":true,"relevantInfo":"\nInnholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 14 jf.","relevantInfoPublic":true,"relevantInfoPublicSpecified":true,"relevantInfoUo":null,"statusInfo":"\t\t\t\t<p>Rettsakten er innlemmet i E&Oslash;S-avtalen og i norsk forskrift.</p> \t\t\t","valuation":"\t\t\t\t<p>Innf&oslash;ring av krav og m&aring;l for PM<sub>2,5</sub> i perioden 2010-2020 vil for Norges del ikke medf&oslash;re en reell bedring av luftkvaliteten. Bakgrunn for dette er at kravene for PM<sub>2,5</sub> ikke ventes &aring; medf&oslash;re behov for ytterligere reduksjon av partikkelkonsentrasjonene utover det som vil v&aelig;re et resultat av overholdelse av de eksisterende PM<sub>10</sub>-kravene.&nbsp;Kravene vil derfor ikke ha direkte helsemessige virkninger. Kunnskapsniv&aring;et knyttet til svevest&oslash;v og dets innhold vil imidlertid bli bedret gjennom etablering av et mer omfattende overv&aring;kningssystem. Dette vil gi bedre informasjon om helsevirkninger og st&oslash;rre mulighet til &aring; vurdere m&aring;lrettede tiltak enn tidligere.</p><p>&nbsp;</p><p>Direktivet er i samsvar med norske interesser knyttet til krav og m&aring;lsettinger for PM2,5. Direktivet er vurdert som relevant og akseptabelt for Norge.</p> \t\t\t","valuationPublic":true,"valuationPublicSpecified":true,"valuationUo":null},"draft":{"actualImpl":null,"actualImplSpecified":true,"adjustTextMatr":false,"adjustTextMatrSpecified":true,"adjustTextTech":false,"adjustTextTechSpecified":true,"affectsCAM":false,"affectsCAMSpecified":true,"affectsCAMReason":"","article103":true,"article103Specified":true,"articleType":"Direktiv","articleno":"2008/50/EF","basisArticleno":"1996/62/EF","celexno":"32008L0050","changed":"2013-12-10T00:00:00","changedSpecified":true,"constitutionalCompletionRequirements":null,"constitutionalCompletionRequirementsSpecified":true,"depId":0,"depIdSpecified":true,"docno":"","draftStatus":0,"draftStatusSpecified":true,"draftStatusPrev":0,"draftStatusPrevSpecified":true,"draftType":"eøs-gjennomføringsnotat","draftno":13483,"draftnoSpecified":true,"editor":0,"editorSpecified":true,"eeaAttachment":"Vedlegg XX. Miljø","eeaAttachmentChapter":"III. Luft","eeaAttachmentChapterIndex":2,"eeaAttachmentChapterIndexSpecified":true,"eeaAttachmentIndex":25,"eeaAttachmentIndexSpecified":true,"eeaRelevant":true,"eeaRelevantSpecified":true,"endReview":null,"endReviewSpecified":true,"englishTitle":"Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council on ambient air quality and cleaner air for Europe...","established":"2005-10-18T00:00:00","establishedSpecified":true,"euDeadlineResponse":null,"euDeadlineResponseSpecified":true,"euNotificationAnswered":null,"euNotificationAnsweredSpecified":true,"euNotificationReceived":null,"euNotificationReceivedSpecified":true,"institution":"Kommisjonen","journalLink":"http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2008:152:SOM:EN:HTML","komLink":"http://europa.eu.int/comm/environment/air/cafe/pdf/cafe_dir_en.pdf","komno":"KOM(2005)447","lawChange":true,"lawChangeSpecified":true,"lawdataLink":"","notifyEsa":null,"notifyEsaSpecified":true,"oeilLink":"","otherLink":"","partOfEea":"2011-10-21T00:00:00","partOfEeaSpecified":true,"partOfEeaNo":"121/2011","politicalAcceptable":true,"politicalAcceptableSpecified":true,"prelexLink":"http://europa.eu.int/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=193497","pubType":null,"pubno":265,"pubnoSpecified":true,"responsible":0,"responsibleSpecified":true,"reviewAnswerLink":"","reviewLetterLink":"","reviewedSu":"2008-10-22T00:00:00","reviewedSuSpecified":true,"shortname":"Luftkvalitetsdirektivet","showXoEurosite":true,"showXoEurositeSpecified":true,"startImpl":"2011-10-21T00:00:00","startImplSpecified":true,"startImplText":"","startReview":null,"startReviewSpecified":true,"stdformReceived":"2008-06-20T00:00:00","stdformReceivedSpecified":true,"stdformSendDeadline":"2008-08-01T00:00:00","stdformSendDeadlineSpecified":true,"stdformSent":"2008-10-28T00:00:00","stdformSentSpecified":true,"step":0,"stepSpecified":true,"stortingetApproval":null,"stortingetApprovalSpecified":true,"sus":[{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":4,"docTypeIdSpecified":true,"name":"Miljø","suId":14,"suIdSpecified":true},{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":4,"docTypeIdSpecified":true,"name":"","suId":null,"suIdSpecified":true}],"title":"Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/50/EF om luftkvalitet og renere luft for Europa...","validated":false,"validatedSpecified":true,"xo":0,"xoSpecified":true},"draftAttachmentList":[],"draftAttachmentListWithNames":[],"draftStatusText":"Publisert","draftType":4,"draftTypeSpecified":true,"grantApprovalPermission":false,"grantApprovalPermissionSpecified":true,"grantDeletePermission":false,"grantDeletePermissionSpecified":true,"grantPrePublishPermission":false,"grantPrePublishPermissionSpecified":true,"grantPublishPermission":false,"grantPublishPermissionSpecified":true,"grantReturnSenderPermission":false,"grantReturnSenderPermissionSpecified":true,"grantSaveAttachmentPermission":false,"grantSaveAttachmentPermissionSpecified":true,"grantSavePermission":false,"grantSavePermissionSpecified":true,"grantUndeletePermission":false,"grantUndeletePermissionSpecified":true,"grantViewOtherPermission":false,"grantViewOtherPermissionSpecified":true,"mustChangeXOBeforeReturningDraft":false,"mustChangeXOBeforeReturningDraftSpecified":true,"numberOfAttachments":0,"numberOfAttachmentsSpecified":true,"otherDraftId":0,"otherDraftIdSpecified":true,"publication":{"published":true,"publishedSpecified":true,"publishedDate":"2013-09-26T00:00:00","publishedDateSpecified":true,"publishedStep":4,"publishedStepSpecified":true,"pubno":13483,"pubnoSpecified":true},"suName":"Miljø","xoName":"Vibeke Ursin-Smith"}