Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Antioksidant i vit.D-preparater til barn

Kommisjonsforordning (EU) nr. 256/2013 av 20. mars 2013 om endring av vedlegg III til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av natriumaskorbat (E 301) i vitamin D-preparater beregnet for bruk i matvarer for spedbarn og småbarn...

Commission Regulation (EU) No 256/2013 of 20 March 2013 amending Annex III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of Sodium ascorbate (E 301) in vitamin D preparations intended for use in foods for infants and young children...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.04.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.06.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 20. mars 2013, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Natriumaskorbat (E 301) godkjennes brukt som en antioksidant i vitamin D-preparater beregnet for bruk i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger.


Ingredienser i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger må oppfylle en mye strengere mikrobiologisk standard enn mat generelt, bl.a. må vitamin D-preparater varmebehandles. Vitamin D krever nærvær av en antioksidant under varmebehandling og antioksidanten må være vannoppløselig og ha nøytral pH. Natriumaskorbat (E 301) oppfyller dette teknologiske behovet.

EFSA har vurdert bruken av natriumaskorbat som tilsetningsstoff i vitamin D-preparater beregnet for morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger. Utvidelsen utgjør ingen en helsemessig risiko.Det er derfor hensiktsmessig å tillate bruk av natriumaskorbat (E 301) som en antioksidant i vitamin D-preparater til bruk i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger for spedbarn og småbarn.  Godkjenningen endrer vedlegg III til forordning (EF) nr. 1333/2008. del 5 (avsnitt B).

Det fremgår av artikkel 2 at rettsakten skal tre i kraft 20 dager etter kunngjøring. 

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Mattilsynet mener at bruken av antioksidanter (Natriumaskorbat (E 301)), som ikke har noen spesifikk ADI og medfører ingen helsemessig risiko, er velegnet for å beskytte og opprettholde kvaliteten av vitamin D ved varmebehandling. 

Rettsakten antas ikke å medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for myndighetene og samfunnet for øvrig.


Sakkyndige instansers merknader

Regelverket er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 256/2013
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32013R0256

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.03.2013
Frist returnering standardskjema: 03.05.2013
Dato returnert standardskjema: 19.06.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.11.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 188/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 21.06.2013
Høringsfrist: 28.08.2013
Frist for gjennomføring: 09.11.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen