Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 403/2013 av 2. mai 2013 om godkjenningen av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase, endo-1,3(4)-beta glukanase og endo-1,4-beta-glukanase produsert av Trichoderma reesei (ATCC 74444) som fôrtilsetningsstoff til slaktefjørfe, verpefjørfe og avvent småg...

Commission Implementing Regulation (EU) No 403/2013 of 2 May 2013 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase, endo-1,3(4)-beta glucanase and endo-1,4-beta-glucanase prodused by Trichoderma reesei (ATCC 74444) as a feed additive for poultry for fattening and for laying...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.05.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.06.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er til innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler re-godkjenning av et enzympreparat til bruk i fôr til slaktekylling, slaktekalkun, verpehøner og til avvent smågris. Preparatet har videre fått utvidet bruksområdet til å gjelde alle slaktefjørfe og verpefjørfe. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer. Enzymene som inngår i preparatet er framstilt ved hjelp av en ikke-genmodifisert mikroorganisme. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert preparatet og finner det trygt i bruk. Det er satt en grense for minste tillatte innhold for hver av de tre enzymene i fôr til ulike arter og produksjoner, for at det skal ha ønsket effekt. Det skilles mellom fôr til verpefjørfe, til slaktekalkuner og til andre fjørfe til slakt. I fôr til avvent smågris er minsteinnholdet som fôr til slaktekalkun. Preparatet anbefales brukt i fôr som inneholder mye ikke-stivelsespolysakkarider. og det skal brukes til avvent smågris inntil ca 35 kg levendevekt.

Siden preparatet er uendret etter den opprinnelige godkjenningen, er det gitt en overgangsperiode der preparatet og fôr som inneholder det kan brukes opp. Det forutsetter at de er produsert og merket før 23. november 2013 i samsvar med regelver som gjaldt i EU til 23. mai 2013. Deretter kan lagervaren brukes opp.

Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 23. mai 2023.

Merknader

Rettslige konsekvenser: Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten får ingen kosekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Fôrindustrien kan fortsette å bruke preparatet på samme måte som før. Det åpnes også for at preparatet kan brukes i fôr til flere fjørfearter både til slakt og verping. At preparatet får et større bruksområde, kan være positivt for virksomhetene. Det kan rasjonalisere lagerholdet, og preparatet kan eventule kjøpes inn i større parteir og virke kostnadssparende. At virksomhetne får en overgangsperiode for å tilpasse seg nye bestemmelser fram til en dato og å kunne bruke opp produsert lagervarevare deretter, er også et ressursvennlig tiltak.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finanasdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Matilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relveant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 403/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R0403

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.05.2013
Frist returnering standardskjema: 14.06.2013
Dato returnert standardskjema: 19.06.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.11.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 183/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.07.2013
Høringsfrist: 26.08.2013
Frist for gjennomføring: 09.11.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen