Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

godkjenning av kaliumdiacetat

Kommisjonsforordning (EU) nr. 25/2013 av 16. januar 2013 om endring av vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 fra Europaparlamentet og Rådet, og vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 med hensyn til tilsetningsstoffet kaliumdiacetat...

Commission Regulation (EU) No 25/2013 of 16 January 2013 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards the food additive potassium diacetate...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.04.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.06.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 20. mars 2013, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer unionslistene over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 og (EU) nr. 231/2012 om renhetskriterier og spesifikasjoner med hensyn til et nytt tilsetningsstoff, kaliumdiacetat.        Kaliumdiacetat er et konserveringsmiddel som hemmer vekst av mikroorganismer og er et alternativ til natriumdiacetat E 262 (ii). Utskifting av natriumdiacetat E 262 (ii) med kaliumdiacetat vil redusere inntak av natrium.Kaliumdiacetat er en ekvimolekylær forbindelse som består av to godkjente tilsetningsstoffer (E 261 kaliumacetat og E 260 eddiksyre). The Scientific Committee for Food (SCF) vurderte eddiksyre (E 260) og syrens salter; ammonium-, natrium-, kalium- og kalsiumacetater, i 1990, og fant akseptabelt daglig inntak (ADI) «ikke spesifisert» for alle disse stoffene. Dette innebærer at bruk av disse for å oppnå den ønskede effekten anses helsemessig trygt. Godkjenningen av kaliumdiacetat vil derfor ikke overskride noen grenseverdier, og derfor har Kommisjonen ikke bedt European Food Safety Authority (EFSA) om en vurdering.  Kaliumdiacetat bør bli godkjent på linje med kaliumacetat E 261. Derfor bør «kaliumacetat» i vedleggene til forordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer i næringsmidler bli erstattet «kaliumacetater» som dekker både kaliumacetat og kaliumdiacetat.Spesifikasjoner for kaliumdiacetat inkluderes i forordning (EU) nr. 231/2012 om tilsetningsstoffenes renhetskriterier og spesifikasjoner. I vedlegget til nevnte forordning blir E 261 (ii) tilordnet kaliumdiacetat, og kaliumacetat, som for tiden betegnes med E 261, endres til E 261 (i). Denne endringen har ingen konsekvenser for de krav til merking som er fastsatt i artikkel 22 og 23 i forordning (EF) nr. 1333/2008. Det fremgår av artikkel 2 at rettsakten skal tre i kraft 20 dager etter kunngjøring.

Merknader

Rettslige konsekvenser: Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler. Økonomiske og administrative konsekvenser: Mattilsynet mener at kaliumdiacetat er velegnet som konserveringsmiddel og en helsegevinst ved å redusere mengden natrium i maten.  EFSA har ikke vurdert godkjenningen da utvidelsen ikke overskrider de grenseverdier som er satt. Rettsakten antas ikke å medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for myndighetene og samfunnet for øvrig. 

Sakkyndige instansers merknader

Regelverket er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 25/2013
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32013R0025

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.01.2013
Frist returnering standardskjema: 01.03.2013
Dato returnert standardskjema: 19.06.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.11.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 187/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 21.06.2013
Høringsfrist: 23.08.2013
Frist for gjennomføring: 09.11.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen