Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vin, endringer i 32009R0606 og 32009R0436

Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) nr. 144/2013 av 19. februar 2013 om endringer i forordning (EF) nr. 606/2009 når det gjelder visse ønologiske metoder og de gjeldende restriksjonene og forordning (EF) nr. 436/2009 når det gjelder registrering av slike metoder i følgedokumenter som brukes v...

Commission Implementing Regulation (EU) No 144/2013 of 19 February 2013 amending Regulation (EC) No 606/2009 as regards certain oenological practices and the applicable restrictions and Regulation (EC) No 436/2009 as regards the registering of these practices in the documents accompanying consign...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.03.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.04.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer gjennomføringsbestemmelsene i forordning (EF) nr. 606/2009 når det gjelder visse ønologiske metoder og de gjeldende restriksjonene for disse og forordning (EF) nr. 436/2009 når det gjelder registrering av slike metoder i følgedokumentene som skal brukes ved forsendelser av vinprodukter og i registre som skal føres i vinsektoren. Gjennomføringsbestemmelsene er fastsatt under forordning (EF) nr. 1234/2007 - EUs felles markedsordning for landbruksprodukter – herunder vin. Endringene i forordning (EF) nr. 606/2009 gjøres i all hovedsak for å sørge for at EUs regelverk om ønologiske metoder mv. skal være i samsvar med de til enhver tid gjeldende standardene for ønologiske metoder mv. som er fastsatt av den internasjonale vinorganisasjonen (OIV).  I dette tilfellet har OIV både endret sine gjeldende standarder for ønologiske metoder mv. og fastsatt nye standarder om dette, slik at EU nå gjør tilsvarende endringer i sitt regelverk om dette. Noen av de ønologiske metodene mv. som nå tillates brukt etter endringene som gjøres i forordning (EF) nr. 606/2009, jf. ovenfor, er av en slik art at de også kan brukes på uredelige måter. Forordningen (32013R0144) endrer derfor også forordning (EF) nr. 436/2009, slik at det kreves at bruk av de aktuelle ønologiske metodene mv., må angis i registerne som skal føres i vinsektoren og i følgedokumentene som skal brukes ved forsendelser av vinprodukter.MerknaderRettslige konsekvenser: Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i den nye vinforskriften som skal erstatte forskrift 11. oktober 2006 nr. 1147 om vin (vinforskriften). Den nye vinforskriften ble fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 21. mars 2013 og trer i kraft 15. april 2013. 1. Økonomiske, administrative og andre konsekvenser:  Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil kunne medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning, verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Nærmere om endringene som gjøres i forordning (EF) nr. 436/2009 

Det fremgår av tilpasningsteksten som er etablert i tillegg 1 nr. 10 i protokoll 47 til EØS-avtalen, at BARE de opplistede bestemmelsene i forordning (EF) nr. 436/2009 skal gjelde etter EØS-avtaleverket.

I denne forordningen (32013R0144), endres både artikkel 41 (om registre) og vedlegg VI (om følgedokumenter) i forordning (EF) nr. 436/2009. Det kan utledes av tilpasningsteksten som er nevnt ovenfor, at ingen av bestemmelsene i forordning (EF) nr. 436/2009 som gjelder registre er gjort til en del av EØS-avtaleverket, mens de fleste bestemmelsene om følgedokumenter, er gjort til en del av EØS-avtaleverket.

Mattilsynet mener at den allerede gjeldende tilpasningsteksten, gjør at denne forordningen (32013R0144) kan legges til i listen over forordninger som endrer forordning (EF) nr. 436/2009, uten at det er nødvendig med etablering av en ny tilpasningstekst i denne sammenheng. Resultatet av dette, blir etter vårt syn at endringene som gjøres i artikkel 41 (om registre) ikke blir til en del av EØS-avtaleverket (ettersom artikkel 41 ikke er gjort til en del av EØS-avtaleverket), mens endringene som gjøres i vedlegg VI (om følgedokumenter) blir en del av EØS-avtaleverket (ettersom vedlegg VI er gjort til en del av EØS-avtaleverket).

Konklusjon:

Mattilsynet mener at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0144/2013
Basis rettsaktnr.: 1234/2007
Celexnr.: 32013R0144

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.02.2013
Frist returnering standardskjema: 05.04.2013
Dato returnert standardskjema: 15.04.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.11.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 211/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.04.2013
Høringsfrist: 15.05.2013
Frist for gjennomføring: 09.11.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen