Ny grenseverdi for citrinin

Kommisjonsforordning (EU) nr. XXX som endrer forordning (EF) nr. 1881/2006 om grenseverdier for citrinin i produkter/preparater med rød gjæret ris...

Commission Regulation (EU) No ../.. of XXX amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of the contaminant citrinin in red yeast rice preparations...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.06.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.10.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Utkastet til ny rettsakt er under behandling i kommisjonen og under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Kommisjonen ser behovet for å fastsette en ny grenseverdi for citrinin (en type mykotoksin) og vil derfor endre forordning (EF) nr. 1881/2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler. På markedet finnes en rekke produkter som kan inneholder høye nivåer av citrinin. Monakolin K (lovastatin) i preparater/produkter med rød gjæret ris brukes til å opprettholde det normale (blod) LDL-kolesterol nivået. Effekten på kolesterolnivået er vitenskapelig dokumentert. Det behøves 10 mg monakolin K for å oppnå den påståtte effekten. Monakolin K produseres av soppen Monascus purpureus, hvorav noen stammer også produserer citrinin. Tilgengelige data om citrinin i visse produkter/preparater med rød gjæret ris avslører høye nivåer av citrinin. Inntaket av rød gjæret ris i tilstrekkelig mengde til å oppnå den påståtte effekten kan resultere i en eksponering betydelig over ikke-bekymringsnivået ("level of no concern") for nyretoksisitet av citrinin, og genotoksiske og kreftfremkallende effekter kan ikke utelukkes. Derfor er det hensiktsmessig å etablere en grenseverdi for citrinin i produkter/preparater med rød gjæret ris.

I forordning (EF) nr. 1881/2006 foreslås en grenseverdi for citrinin på 2000 µg/kg i preparater/produkter med rød gjæret ris. Forslaget vil ikke bidra til en regelverksforenkling, siden en ny grenseverdi blir fastsatt, men det anses å være behov for en grenseverdi for citrinin.

Vurdering

Norge støtter foreløpig forslag om grenseverdi for citrinin til EFSA har uttalt seg. Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen