Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 413/2013 av 6. mai 2013 om godkjenningen av et preparat avPediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som fôrtilsetningsstoff til bruk i drikkevann til avvent smågris, slaktegris, verpehøner og slaktekylling (innehaver av godkjenningen Lallemand SAS)...

Commission Implementing Regulation (EU) No 413/2013 of 6 May 2013 concerning the authorisation of a preparation of Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M as a feed addtive for use in water for drinking for weaned piglets, pigs for fattening, laying hens and chickens for fattening (holder of the a...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.05.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.06.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Retsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av utvidet bruksområde for et preparat av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/M. Preparatet er tidligere godkjent til bruk i fôr til slaktekylling, slaktegris, laksefisk og andre fiskearter, reker, avvent smågris og verpehøner. Nå er godkjennigen utvidet til å gjelde bruk i drikkevann til de landlevende av de nevnte artene. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer. Mikroorganismen er ikke genmodifisert.

Preparatets anvendelsesområde er vurdert av European Food Safety Authority,EFSA, som finner bruken trygg. Likeså at det har potensiale til å forbedre dyra i målgruppen sin vekst og trivsel. Det er satt en grense for minste tillatte innhold på 5x108 KDE/l drikkevann, KDE er kolonidannende enheter, for at preparatet skal ha ønsket effekt. Det skal brukes i fôr til smågris opp til ca 35 kg levendevekt. Preparatet kan også gis i drikkevannet samtidig som det blir brukt slaktekyllingfôr tilsatt visse koksidiostatika. Det skal alltid blandes med andre tilsetningsstoff eller fôrmidler, slik at det blir en homogen innblanding i vannet. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 27. mai 2023.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er godkjent og i bruk til andre formål.

Særlig er det positivt for fjørfenæringen å kunne tilsette preparater i drikkevann. I de fleste fjørfehus er det doseringsutstyr knyttet til vanntilførselen. Bruk av tilsetningsstoff i drikkevann krever at innblandingen blir gjort på en skikkelig måte, slik at tildelingen blir stor nok til å ha effekt. Preparatet vil i stor grad bli omsatt i en form der det er blandet med andre fôrmidler og er klar til bruk. På den måte kan en sikre riktig tildeling. Det er altså bonden som tilsetter preparatet til drikkevannet, og i bruksferdige form kjøpes hos fôrleverandøren.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 413/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R0413

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.05.2013
Frist returnering standardskjema: 14.06.2013
Dato returnert standardskjema: 19.06.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.11.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 183/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.07.2013
Høringsfrist: 26.08.2013
Frist for gjennomføring: 09.11.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker