Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Mikroregnskapsdirektivet

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/6/EU om endringer i rådsdirektiv 78/660/EØF (fjerde selskapsdirektiv) om årsregnskap for visse selskapsformer når det gjelder mikroforetak...

Directive 2012/6/EU of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 amending Council Directive 78/660/EEC on the annual accounts of certain types of companies as regards micro-entities ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.04.2012

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.11.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXII. Selskapsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Direktivet ble vedtatt av Rådet og Europaparlamentet 14. mars 2012.  

Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 29 den 1. februar 2013.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/6/EU av 14. mars 2012 endrer rådsdirektiv 78/660/EØF (fjerde selskapsdirektiv) om årsregnskaper for visse selskapsformer når det gjelder mikroforetak, jf. nedenfor. Endringen innebærer at medlemsstatene gis adgang til å unnta mikroforetak fra plikten til å utarbeide årsregnskap, jf. direktivet art. 1 som endrer fjerde selskapsdirektiv artikkel 1a. Det er opp til det enkelte EØS-landet å avgjøre hvorvidt unntaket for såkalte mikroselskaper er ønskelig ut fra nasjonale hensyn.

Etter fjerde selskapsdirektiv ny artikkel 1a nr. 1 må selskapene oppfylle to av de tre nedenfor gjengitte vilkårene for å klassifiseres som et "mikroforetak":

  • Balansesum under 350 000 €
  • Omsetning under 700 000 €
  • Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret er 10 eller lavere

Direktivet har til hensikt å legge til rette for at medlemslandene skal kunne redusere de administrative byrdene for mikroforetak. Direktivet legger derfor opp til forenklede rammebetingelser for mikroforetakene. For å sikre at det foreligger tilstrekkelig beskyttelse for eventuelle investorer bør mikroselskapene etter direktivet imidlertid fortsatt være underlagt plikter som følger av nasjonale lovgivning om å holde oversikt over forretningstransaksjoner og selskapets finansielle stilling.

Vurdering

Direktivet er EØS-relevant og akseptabelt.

Hvilke foretak som er regnskapspliktige fremgår av lov 17. juli 1998 nr. 56 (regnskapsloven) § 1-2. Regnskapsloven åpner ikke for at mikroforetak som definert i direktivet kan unntas fra plikten til å utarbeide årsregnskap. Det vil være nødvendig med en nærmere vurdering av hvorvidt det er aktuelt å åpne for de lempninger som direktivet legger til rette for. Norske myndigheter står fritt til å velge om, og eventuelt på hvilket tidspunkt, man ønsker å gjennomføre direktivets bestemmelser om enklere regnskapsregler for mikroforetak.

Andre opplysninger

Mikroregnskapsdirektivet er tatt inn i EUs nye konsoliderte regnskapsdirektiv.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2009)083
Rettsaktnr.: 2012/6/EU
Basis rettsaktnr.: 1978/660/EF
Celexnr.: 32012L0006

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.03.2012
Frist returnering standardskjema: 03.05.2012
Dato returnert standardskjema: 07.05.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.02.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 029/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.02.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen