Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring av IFRS 7 og IAS 32

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1256/2012 av 13. desember 2012 som endrer forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 hva angår IFRS 7 og IAS 32...

Commission Regulation (EU) No 1256/2012 of 13 December 2012 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.03.2013

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.04.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXII. Selskapsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonsforordning 1256/2012 ble vedtatt i EU 13. desember 2012, og trer i kraft tredje dag etter kunngjøringen i Official journal. Foretakene skal anvende endringene i IFRS 7 og endringene i IAS 32 som følge av endringer i IFRS 7 senest fra den dato som innleder deres første regnskapsår etter 1. januar 2013.

Foretakene skal anvende endringene i IAS 32 senest fra den dato som innleder deres første regnskapsår etter 1. januar 2014.

Forordningen gjelder endringer i gjeldende EU-regulering av internasjonale regnskapsstandarder.

Etter forordning nr. 1606/2002 ("IFRS-forordningen") skal EØS utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4. Forordningen er gjennomført i norsk rett, jf. regnskapsloven § 3-9.

De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) er gjort til del av EU-retten gjennom forordning nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning 1256/2012 vedtar endringer til IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures - Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities og til international regnskapsstandard (IAS) 32 Financial Instruments: Presentation - Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities.

Formålet med endringen av IFRS 7 er å stille krav om supplerende kvantitative opplysninger som skal sette brukerne i stand til bedre å sammenligne og avstemme finansielle opplysninger avgitt i henhold til henholdsvis IFRS og US GAAP. IASB endret også IAS 32 med tilføyelse av supplerende veiledning, som skal sikre en mere ensartet anvendelse av denne standarden i praksis.

Vurdering

Hovedhensynet bak IFRS-forordningen er å sikre at foretak notert på regulert marked rapporterer etter gode og sammenlignbare standarder, slik at de europeiske kapitalmarkedene kan fungere hensiktsmessig. Hensikten med endringene omtalt i notatet er å endre det internasjonale regnskapsregelverket i tråd med dette formålet.

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1256/2012
Basis rettsaktnr.: 1126/2008
Celexnr.: 32012R1256

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.01.2013
Frist returnering standardskjema: 11.02.2013
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen