Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 357/2013 av 18. april 2013 som endrer forordning (EF) nr. 903/2009 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 373/2011 om minste innhold av et preparat av Clostridium butyricum (FERM BP-2789) som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling og fjørfearter av mind...

Commission Implementing Regulation (EU) No 357/2013 of 18 April 2013 amending Regulation (EC) No 903/2009 and Implementing Regulation (EU) No 373/2011 as regards the minimum content of a preparation of Clostridium butyricum (FERM BP-2789) as a feed additive for chickens for fattening and minor av...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.04.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.06.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler endring i minste tillatte innhold for et mikroorganismepreparat av Clostridium butyricum (FERM BP-2789) i fôr til slaktekylling og andre fjørfearter av mindre økonomisk betydning, unntatt de eggleggende. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Tarmstabilisernde stoffer, og mikroorganismen er ikke genmodifisert. Godkjenningsinnehaveren dokumenterer at preparatet har samme virkning om det tilsettes 2,5x108 KDE/kg fullfôr, KDE er kolonidannende enheter, som ved tilsetninng av 5x108 KDE/kg, slik dagens godkjenning tilsier. European Food Safety Authority, EFSA, bekrefter dette og sier at preparatet, med redusert tilsetning, også bedrer fjørfeartenes vekst og trivsel. Det er ikke foretatt andre endringer i godkjenningen, og det er angitt analysemetode for preparatet.

Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Varigheten er fortsatt til 6. mai 2021, som den opprinnelige godkjenningen fastsatte.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerde er i bruk.

Med en halvering av minste tillatte mengde av preparatet i fjørfefôr, men med samme virkning, kan det føre til en kostnadssparing for fôrindustrien.  Hvorvidt preparatet er i bruk eller vil bli tatt i bruk, avgjøres av forhold på den enekelte virksomheten. Det finnes allerde flere tilsvarende preparater i markedet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks-og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvaget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 357/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R0357

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.05.2013
Frist returnering standardskjema: 14.06.2013
Dato returnert standardskjema: 19.06.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.11.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 183/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.07.2013
Høringsfrist: 26.08.2013
Frist for gjennomføring: 09.11.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen