Konsolidert motorvognforsikringsdirektiv

Konsolidert Europaparlaments- og Rådsdirektiv om motorvognforsikring...

Directive of the European Parlament and of the Council relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles, and the enforcement of the obligation to insure against such liability (Codified version) ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.05.2009

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.04.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og politidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: I. Forsikring

Status

Direktivet ble vedtatt av Parlamentet og Rådet 16. september 2009 og innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 117/2011 av 21 oktober 2011.

Direktivet er en konsolidering av de fem tidligere motorvognforsikringsdirektivene: Direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 90/232/EØF, 2000/26/EF og 2005/14/EF. Disse direktivene er gjennomført i norsk rett ved bestemmelser i lov 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova) og forskrift 1. april 1974 nr. 3 om trafikktrygd mv.

Direktivet medfører ingen realitetsendringer i forhold til de tidligere direktivene og er en ren konsolidering av eksisterende regelverk.

Vurdering

Ettersom direktivet ikke innebærer noen realitetsendringer i forhold til de tidligere motorvognforsikringsdirektivene, har det ikke nødvendiggjort materielle endringer i de norske reglene om motorvognforsikring. Det har imidlertid fordret rent formelle oppdateringer av EØS-henvisningene. Dette er gjort for bilansvarslovens vedkommende, men gjenstår for trafikktrygdforskriften.  

Ved innlemmingen i EØS-avtalen ble det foretatt en mindre teknisk tilpasning av direktivteksten ved at henvisningen til Brussel I-forordningen (EC/44/2001) i artikkel 21 (6) ble tatt ut.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/103/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009L0103

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.01.2010
Frist returnering standardskjema: 26.02.2010
Dato returnert standardskjema: 09.02.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 21.10.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 117/2011
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.11.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker