Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 9501-9520 av 9752 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Såvarer - sammenlignende forsøk

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 28.09.2006
  Celexnr.: 32005D0947

  Kommisjonsvedtak 2005/947/EF av 23. desember 2005 om fortsettelse i 2006 av de sammenlignende EU-prøver på og -analyser av frø og formeringsmateriale av Agrostis spp., D. glomerata L., Festuca spp., Lolium spp., Phleum spp. og Poa spp., herunder blandinger, og Asparagus officinalis i henhold til ...

 • Vet - storfeegg/-embryo/-sæd, avl

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 28.09.2006
  Celexnr.: 32005D0379

  Kommisjonsvedtak 2005/379/EF av 17. mai 2005 om avlssertifikater og spesielt for reinavla dyr av storfe, og sæd, egg og embryo fra disse...

 • Såvarer - midlertidig omsetningstillatelse

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 28.09.2006
  Celexnr.: 32005D0841

  Kommisjonsvedtak 2005/841/EF av 28. november 2005 om midlertidig omsetning av såkorn av arten Triticum durum som ikke oppfyller kravene i rådsdirektiv 66/402/EØF ...

 • Vet - akvakultur, sykdomsfrihet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 28.09.2006
  Celexnr.: 32005D0475

  Kommisjonsvedtak 2005/475/EF av 15. juni 2005 om endring av vedlegg I og II i vedtak 2002/308/EF som lister opp godkjente soner og godkjente anlegg med hensyn på en eller flere av fiskesykdommene hemorrhagisk virusseptikemi (VHS) og infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN)...

 • Vet - rabiesvaksine

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 28.09.2006
  Celexnr.: 32005D0392

  Kommisjonsvedtak 2005/392/EF av 17. mai 2005 om endring av vedtak 2004/233/EF om liste over laboratorier som er godkjente for å kontrollere effekten av vaksinering mot rabies hos enkelte husdyr av rovdyrslekten...

 • Vet - bluetongue

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 28.09.2006
  Celexnr.: 32005D0434

  Kommisjonsvedtak 2005/434/EF av 9. juni 2005 om endring av vedtak 2005/393/EF når det gjelder unntak fra forbudet mot innenlands forflytning av dyr fra restriksjonssoner...

 • Såvarer - unntak for enkeltland

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 28.09.2006
  Celexnr.: 32005D0886

  Kommisjonsvedtak 2005/886/EF av 9. desember 2005 om fritak for Kypros og Malta for forpliktelsen til å benytte rådsdirektiv 2002/54/EF om omsetning av betefrø ...

 • Vet - grensekontrollstasjoner

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 28.09.2006
  Celexnr.: 32005D0485

  Kommisjonsvedtak 2005/485/EF av 22. juni 2005 som endrer vedtakene 2001/881/EF og 2002/459/EF når det gjelder liste over grensekontrollstasjoner...

 • Vet - registrering dyr

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 28.09.2006
  Celexnr.: 32005D0458

  Kommisjonsvedtak 2005/458/EF av 21. juni 2005 som gir Italia det unntaket som er gitt i artikkel 3(2) i rådsdirektiv 92/102/EØF om identifisering og registrering av dyr...

 • Såvarer - sortskjennetegn jordbruksarter

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 28.09.2006
  Celexnr.: 32005L0091 Basis rettsaktnr.: 2003/90/EF

  Kommisjonsdirektiv 2005/91/EF av 16. desember 2005 om endring av direktiv 2003/90/EF om gjennomføringsbestemmelser til artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/53/EF med hensyn til kjennetegn som prøvingen minst skal omfatte, og minstekravene til prøving av visse sorter av plantearter til jordbruksformål...

 • Vet - kjæledyr

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 27.09.2006
  Celexnr.: 32006R0590

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 590/2006 av 12. april 2006 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 når det gjelder listen over land og territorier...

 • MRL-legemidler

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 25.09.2006
  Celexnr.: 32005R0869

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 2005/869 av 8. juni 2005 som endrer vedlegg I og II til Rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av anim...

 • Vet - ND-tiltak Bulgaria

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 13.09.2006
  Celexnr.: 32006D0571

  Kommisjonsvedtak 2006/571/EF av 14. august 2006 om endring av vedtak 2005/648/EF om beskyttelsestiltak i forbindelse med Newcastle disease i Bulgaria ...

 • Vet - bluetongue tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 13.09.2006
  Celexnr.: 32006D0577

  Kommisjonsvedtak 2006/577/EF av 22. august 2006 om visse beskyttelsestiltak mot bluetongue...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 11.09.2006
  Celexnr.: 32006D0574

  Kommisjonsvedtak 2006/574/EF av 18 august 2006 om endring av vedtak 2005/734/EF som angår visse risikodempende tilleggstiltak mot spredning av aviær influensa...

 • Vet - TSE

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 04.09.2006
  Celexnr.: 32003R1139 Basis rettsaktnr.: 0999/2001

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1139/2003 av 27. juni 2003 som endrer forordning (EF) nr. 999/2001 angående overvåkingsprogrammer og spesifisert risikomateriale...

 • Vet - TSE

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 04.09.2006
  Celexnr.: 32004R0876 Basis rettsaktnr.: 0999/2001

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 876/2004 av 28. april 2004 om endring av vedlegg VIII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 når det gjelder handel med sau og geit til avl...

 • Vet -TSE

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 04.09.2006
  Celexnr.: 32003R1128 Basis rettsaktnr.: 0999/2001

  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1128/2003 av 16. juni 2003 som endrer forordning (EF) nr. 999/2001 angående forlengelse av perioden for overgangsordningene...

 • Vet - TSE

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 04.09.2006
  Celexnr.: 32003R1053

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1053/2003 av 19. juni 2003 som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 vedrørende hurtigtester...

 • Vet - TSE

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 04.09.2006
  Celexnr.: 32003R2245 Basis rettsaktnr.: 0999/2001

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 2245/2003 av 19. desember 2003 om endring av vedlegg III i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 angående overvåking av overførbar spongiform encefalopati hos sau og geit...