EØS-notatbasen

Luftfartøysoperatører med små utslipp

Kommisjonsforordning nr. 606/2010 av 9. juli 2010 om godkjenningen av et forenklet verktøy for å beregne drivstofforbruket for luftfartøysoperatører med små utslipp...

COMMISSION REGULATION (EU) No 606/2010 of 9 July 2010 on the approval of a simplified tool developed by the European organisation for air safety navigation (Eurocontrol) to estimate the fuel consumption of certain small emitting aircraft operators...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.05.2011

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.06.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Rettsakten ble vedtatt av Kommisjonen 9. juli 2010. I Norge har rettsakten vært vurdert sammen med luftfartskvotedirektivet.

Sammendrag av innhold

EUROCONTROL har på oppdrag fra EU-kommisjonen utviklet et forenklet verktøy for å beregne drivstofforbruket - og dermed klimagassutslippene - fra luftfartøyer. Rettsakten innebærer at verktøyet formelt godkjennes for bruk i to sammenhenger. Verktøyet kan for det første brukes av luftfartøysoperatører med små utslipp. Det åpnes dermed for en forenklet metode for å beregne utslippene fra disse operatørene. Verktøyet godkjennes for det andre for bruk av medlemsstatene til å beregne utslippene fra operatører som ikke har samlet utslippsdata for 2010. Utslippsdataene for 2010 er avgjørende for fordelingen mellom medlemsstatene av kvotene som skal selges. Åpningen for å beregne utslippene fra operatører som ikke har levert slike data innebærer at en medlemsstat ikke kommer dårligere ut av kvotesalget som følge av at operatører ikke leverer utslippsdata for 2010.

Merknader

Rettsakten er vedtatt med hjemmel i direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet) artikkel 14(1). Rettsakten ventes ikke å få konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for miljø, der Miljøverndepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Samferdselsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet og Utenriksdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten har vært vurdert sammen med luftfartskvotedirektivet, og gir ikke spesielle utfordringer for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2010)000
Rettsaktnr.: 0606/2010
Basis rettsaktnr.: 0087/2003
Celexnr.: 32010R0606

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.05.2011
Frist returnering standardskjema: 01.07.2011
Dato returnert standardskjema: 21.06.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 185/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 08.11.2010
Høringsfrist: 22.12.2010
Frist for gjennomføring: 01.11.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 15.04.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.10.2012

Lenker