Fri bevegelse av arbeidskraft i medlemslandene

Europaparlamentets og Rådets forordning 492/2011 av 5. april 2011 om fri bevegelse av arbeidskraft i medlemslandene (kodifisering)...

Regulation (EU) No 492/2011 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on freedom of movement for workers within the Union (codification)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.11.2011

Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.03.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeidsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg V. Fri bevegelighet for arbeidstakere

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er vedtatt og gjeldende i EU-landene fra 16. juni 2011

Sammendrag av innhold

EØS-komiteen vedtok 30. mars 2012 (vedtak nr. 52/2012) å endre EØS-avtalen vedlegg V punkt 2 om fri bevegelighet for arbeidstakere til EØS-avtalen slik at europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 492/2011 om fri rørsle for arbeidstakarar i medlemslanda blir innlemmet i EØS-avtalen. Forodning 492/2011 foretar en kodifisering av Rådets forordning nr. 1612/68/EØF av 15. oktober 1968 om fri bevegelighet for arbeidstakere innen Fellesskapet.

Merknader

Forordning 492/2011 erstatter forordning 1612/68/EØF. Forodning 1612/68/EØF er gjennomført i norsk rett i EØS-arbeidstakerloven av 27. november 1992 nr. 112. Forodning 492/2011 trer istedetfor de forskjellige rettsaktene som er innarbeidet i EØS-arbeidtakerloven. Forodningen endrer ikke det materielle innholdet av de rettsaktene som kodifiseres. Den nye forodningen oppdaterer og viderefører tidligere forordning med endringer. Forordning 1612/68 har vært endret flere ganger og den nye forordningen gir klarhet og sikrer lik behandling av arbeidstakere som benytter sin rett til fri bevegelighet i EØS-området. Den nye forodningen inneholder ikke materielle endringer, endringene er i hovedsak tekniske eller redaskjonelle.Bestemmelsene i forordning nr. 492/2011 tas inn og gjennomføres i norsk rett ved en ny lov, EØS-arbeidstakarlova. Tidligere EØS-arbeidstakerloven blir opphevet.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Forordningen vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2010)204
Rettsaktnr.: 492/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R0492

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.06.2011
Frist returnering standardskjema: 13.07.2011
Dato returnert standardskjema: 30.06.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 052/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 30.09.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker