Vet AI vaksineplan Portugal

Kommisjonsvedtak 2010/189/EU av 29. mars 2010 om forebyggende vaksinasjon mot lavpatogen aviær influensa hos stokkender i Portugal og visse tiltak for å begrense forflytninger av slikt fjørfe og produkter av disse...

Commission Decision 2010/189/EU of 29 March 2010 concerning preventive vaccination against low pathogenic avian influenza in mallard ducks in Portugal and certain measures restricting the movements of such poultry and their products...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.08.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.09.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten godkjenner en plan som Portugal har lagt frem for Kommisjonen om forebyggende vaksinasjon av stokkender mot lavpatogen aviær influensa (LPAI). Bedriften det skal vaksineres i har en verdifull besetning av stokkender som brukes til produksjon av viltutsett.

Portugal har også tidligere (i 2007 og 2008) vaksinert mot LPAI, med gode resultater. Vaksinering, som middel til bekjempelse av AI, støttes også av EFSA og av EUs dyrehelse- dyrevelferdspanel. 

Den foreliggende vaksinasjonsplanen avsluttes den 31. juli 2011. Det skal kun benyttes vaksine som er godkjent i henhold til direktiv 2001/82/EF eller forordning (EF) nr. 726/2004.

Vaksinerte dyr skal ikke flyttes fra bedriften, men avlives etter avsluttet produksjonsperiode. For avkom etter vaksinerte dyr vil det bli gitt visse lempninger i forhold til gjeldende forflytningsrestriksjoner; man ikke ser noen fare for smittespredning med disse dersom bedriften holdes under offentlig tilsyn og betingelsene for samhandel overholdes.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten retter seg mot Portugal.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten får ingen praktiske eller økonomiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2010)1914
Rettsaktnr.: 2010/189/EU
Basis rettsaktnr.: 2005/94/EØF
Celexnr.: 32010D0189

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.03.2011
Frist returnering standardskjema: 12.05.2011
Dato returnert standardskjema: 28.09.2011
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen