Romania kjøtt-fjørfe-fisk-melk overgangsordninger

Kommisjonsvedtak 2008/720/EF av 6. august 2008 om endring av tillegg B til vedlegg VII til rettsakten om Bulgarias og Romanias tiltredelse, som gjelder visse virksomheter i sektorene for kjøtt, fjørfekjøtt, fisk, melk og meieriprodukter i Romania (Notifisert med K 2008 (4144)) (EØS-relevant tekst...

Commission Decision 2008/720/EC of 6 August 2008 amending Appendix B of Annex VII to the Act of Accession of Bulgaria and Romania as regards certain establishments in the meat, poultry meat, fish and milk and milk products sectors in Romania ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.09.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.10.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold
Rettsakten viser til rettsakten for Romanias og Bulgarias tiltredelse i EØS-området. I perioden før tiltredelse, er Bulgaria og Romania innvilget overgangsordninger på områdene kjøtt, fjørfekjøtt, fisk, melk og meieriprodukter. Det er ikke uvanlig at land som skal bli en del av EØS-området innvilges slike overgangsordninger for en kortere eller lenger periode.

Det vises også til kompetente myndigheter i Romania som har dokumentert at enkelte virksomheter, på områdene kjøtt, fjørfekjøtt, fisk, melk og meieriprodukter, etter hvert oppfyller alt relevant EØS-regelverk. Dette gjelder nå også alt relevant hygieneregelverk, slik at de omtalte virksomheter i rettsakten, kan være virksomheter som kan ha fri flyt av produkter inn i EØS-området. Disse virksomheter har hittil stått på en liste som bare har hatt anledning til å produsere og omsette på hjemmemarkedet.

Virksomhetslistene har vært endret kontinuerlig og er anbefalt av EUs faste Komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse (SCFCAH).

Rettsakten retter seg mot EØS-statene og endrer altså tillegg B til bilag VII i rettsakten om Bulgarias og Romanias tiltredelse når det gjelder virksomheter som arbeider med kjøtt, fjørfekjøtt, fisk, melk og meieriprodukter. Dette vedlegget har også har vært endret tidligere. De omtalte virksomheter skal ikke lenger stå på listen over de virksomheter som kun får produsere og omsette på hjemmemarkedet.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Norge har ikke hatt praksis for å utarbeide regelverk på området, men vist til EUs hjemmeside hvor slike lister oppdateres fortløpende.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten antas ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser. Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/720/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008D0720

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.09.2008
Frist returnering standardskjema: 24.10.2008
Dato returnert standardskjema: 05.11.2008
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen