Dioksiner i fôr

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 277/2012 av 28. mars 2012 som endrer vedlegg I og II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF om maksimum grenseverdier og terskelverdier for dioksiner og polyklorerte bifenyler...

Commission Implementing Regulation (EU) No 277/2012 of 28 March 2012 amending Annexes I and II to Directive 2002/32 of the European Parliament and of the Council as regards maximum levels and thresholds for dioxins and polychlorinated biphenyls...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.04.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.06.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er fastsatt i EU og er til vurdering i EFTA/EØS-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler grenseverdier for innhold av dioksiner og polyklorerte bifenyler (både dioksinlignende og ikke-dioksinlignende PCB) i fôrvarer. Vedlegg I til direktiv 2002/32/EF omfatter de absolutte grenseverdiene for tillatt innhold, mens vedlegg II inneholder terskelverdier. Fôrvarer som overskrider grenseverdiene for dioksin- eller PCB-innhold, er forbudt å bruke til fôr. Dersom terskelverdiene overskrides, skal det iverksettes tiltak for å redusere innholdet av dioksiner og/eller PCB i fôrvarer.

Dioksiner består av de to stoffgruppene polyklorerte dibenzo-p-dioksiner (PCDD) og polyklorerte dibenzofuraner (PCDF), som henholdsvis har 75 og 135 kongenere, hvorav 17 er toksiske. PCB består av 209 kongenere, som kan deles inn i to grupper basert på deres toksisitet. Tolv av dem er svært like dioksinene mht. toksiske egenskaper, og kalles dioksinlignende PCB. Den andre gruppen kalles ikke-dioksinlignende PCB (NDL-PCB), og har andre toksiske egenskaper enn dioksinene.

For å få et mål på toksisiteten til dioksiner og dioksinlignende PCB, har WHO utviklet enheten toksisk ekvivalensfaktor, TEF, til bruk ved risikovurdering og kontrollformål. Beregningsmetoden av TEF fra 1998 (TEF1998) har vært i bruk fram til i dag, til tross for at WHO i 2005 endret beregningen av TEF-faktorene, basert på ny kunnskap. I det nye regelverket erstatter TEF2005 TEF1998.

European Food Safety Authority (EFSA), har på oppfordring fra Kommisjonen laget en rapport som inneholder resultater fra dioksinanalyser av mat og fôr i hele EØS-området. I denne rapporten er de nye TEF-faktorene, TEF2005, tatt i bruk. På bakgrunn av innsamlet materiale og EFSAs rapport, viste det seg nødvendig å modifisere både maksimumsgrensene og terskelverdiene for innhold av dioksiner og dioksinlignende PCB i fôrvarer. Nivåene går fram av forordningen. 

Kommisjonen oppfordret også EFSA til å lage en rapport om innholdet av NDL-PCB i mat og fôr. EFSA konkluderte med at seks indikator-PCB (kongenere) er representative for over halvparten av NDL-PCB som finnes i mat og fôr. På den bakgrunn, og for å være litt pragmatisk, valgte EFSA å bruke summen av disse seks PCB som grunnlag, når det nå innføres grenser for maksimalt tillatt innhold av NDL- PCB i fôrvarer. Det har ikke vært grenser for innhold av NDL- PCB før. Nå er det satt absolutte grenseverdier, men ingen terskelverdier for innholdet av dem.

Selv om det er mulig å ha en lavere kvantifiseringsgrense, LOQ, opererer mange analyselaboratorier med LOQ på 0,5 -1 ng NDL-PCB/kg produkt. Dersom NDL-PCB ikke blir funnet i en prøve, uttrykkes analyseresultatet som lik den øvre påvisningsgrensen for stoffet. Dette vil i noen tilfeller føre til et nivå nær maksimumsgrensen, selv om en ikke kan påvise noen forekomst av NDL-PCB. Ut fra dette, vil det være nødvendig å revurdere grenseverdiene for NDL-PCB innen tre år. I mellomtiden vil datagrunnlaget, som skal være bakgrunnsmateriale for vurderingen, blitt større og bedre.

Vedlegg I til direktiv 2002/32/EF seksjon 5 omfatter i pkt. 1 dioksiner og i pkt. 2 summen av dioksiner og dioksinlignende PCB uttrykt ved WHO-TEF 2005 (toksiske ekvivalensfaktorer) for ulike fôrmidler. Siden TEF er endret, vil øvre grense for tillatt innhold i ulike fôrmidler også være endret. I pkt. 3 i samme vedlegg og seksjon er grenseverdiene for største tillatte innhold av ikke-dioksinlignende PCB for ulike fôrmidler tatt inn, og dette er, som tidligere nevnt, nye bestemmelser.

I vedlegg II til direktivet er terskelverdiene for innhold av dioksiner og summen av dioksiner og dioksinlignende PCB tatt inn. Disse er også uttrykt ved WHO-TEF 2005, og er derfor endret fra tidligere. Endringene er fastsatt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer. Rettsakten trer i kraft i EU 17. april 2012.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 7. november 2002 nr. 1290 om fôrvarer, fôrvareforskriften. Der vil vedlegg 1 bli noe omstrukturert og grenseverdiene som framgår i punktene 27 a, 27 b, 27 c og 27 d blir erstattet med nye verdier basert på WHO TEF-faktorer 2005. Et nytt punkt blir tilføyd, og det omfatter maksimumsgrenser for tillatt innhold av ikkedioksinlignende PCB i fôrvarer, uttrykt ved WHO-TEF 2005.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil få økonomiske konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Nå skal det også kontrolleres for innhold av ikkedioksinlignende PCB i fôrvarer. Hvor omfattende kontrollen skal være, og dermed hvor store analysekostnadene blir, er foreløpig ikke drøftet. Det vil imidlertid vurderes ved fastsettelsen av Mattilsynets overvåkings- og kontrollprogram for fôrvarer for 2013.

Endringene i grenseverdier og terskelverdier for innhold av dioksiner, dioksinlignende PCB og ikkedioksinlignende PCB i fôrvarer, medfører noe lavere grenser for tillatt innhold i visse fôrmidler. De nye grenseverdiene vil ikke skape problemer for fôrindustrien. Det vil imidlertid bli krav om prøvetaking for å tilfredsstille kravet til innhold av ikkedioksinlignende PCB, og det blir en ekstrakostnad for industrien. Omfanget vil avhenge av hvilke råvarer som brukes i fôrproduksjonen, og er derfor vanskelig å tallfeste.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 277/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R0277

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.03.2012
Frist returnering standardskjema: 19.04.2012
Dato returnert standardskjema: 13.06.2012
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 16.05.2012
Høringsfrist: 02.07.2012
Frist for gjennomføring:

Lenker