Overgangsordninger for melk, Bulgaria

Kommisjonsvedtak 2009/994/EU av 17. desember 2009 om endring av tillegget til vedlegg VI til rettsakten om Bulgarias og Romanias tiltredelse hva gjelder visse melkebearbeidingsvirksomheter i Bulgaria ...

Commission Decision 2009/994/EU of 17 December 2009 amending the Appendix to Annex VI to the Act of Accession of Bulgaria and Romania as regards certain milk processing establishments in Bulgaria...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.01.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.03.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold
Rettsakten er laget på bakgrunn av at Bulgaria og Romania tiltrådte fellesskapet fra 1. januar 2007 og dermed fikk markedsadgang til EØS-området, også når det gjelder animalske produkter. I tiden før tiltredelse er det innvilget overgangsordninger for Bulgaria bl.a. for melk. Overgangsordninger er ofte benyttet for stater som har søkt medlemskap i EU eller tredjeland som ønsker å bringe varer inn i EØS-området. Overgangsordningen kan være av ulik varighet, men skal sikre at kun varer som tilfredsstiller alle regelverkskrav på de respektive områder, tillates å komme inn i EØS-området.

Bulgaria skal sikre en gradvis oppfylling av alle regelverkskrav i landets virksomheter og må sørge for at de som etter hvert tilfredsstiller alle krav, står på lister over godkjente virksomheter og at de som ikke tilfredsstiller disse kravene, står på andre lister. Dette skal skje innen en gitt frist. Varer som er produsert uten å tilfredsstille alle relevante regelverkskrav, kan inntil videre omsettes på det nasjonale marked i Bulgaria.

Ved inspeksjoner og dialog med bulgarske kompetente myndigheter er det framkommet at det er noen virksomheter som nå har fullført arbeidet med å oppfylle alle regelverkskrav i forordningene (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 852/2004, som angir hygienereglene på området. Disse virksomhetene har også vært listeført.

Det er i angjeldende rettsakt, som gjelder Bulgaria, meldt om 39 melkebearbeidingsvirksomheter, som nå har anledning til å sende varer til EØS-området, fordi de på dette tidspunktet oppfyller alle regelverkets krav. 27 av disse virksomhetene har nå fått anledning til å motta og behandle melk som er i samsvar med regelverket og også melk som ikke oppfyller alle krav, uten å måtte separere produksjonen. En av disse virksomhetene er også satt på listen, hvis den skiller produksjonslinjene sine. Virksomheter som endrer status, må derfor slettes eller overføres fra eller til andre lister.   

Disse listene har fortløpende vært revidert i prosessen fram mot og etter tiltredelsestidspunktet.

Bulgarske kompetente myndigheter skal fortsatt fortløpende informere Kommisjonen om endringer på dette området.

Rettsakten er rettet til medlemsstatene.

Rettsakten er i tråd med anbefaling fra medlemslandet og Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen (SCFCAH).

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og medfører ikke behov for regelverksendring. Norge har ikke hatt praksis for å utarbeide regelverk på området, men vist til EUs hjemmesider hvor virksomhetslistene oppdateres fortløpende.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Den antas ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/994/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009D0994

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.01.2010
Frist returnering standardskjema: 24.02.2010
Dato returnert standardskjema: 19.03.2010
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen