Endrede statutter for Galileo Joint Undertaking

Rådsforordning om endring av statuttene til Galileo Joint undertaking ? tillegg til rådsforordning 876/2002...

Council Regulation (EC) No 1943/2006 of 12 December 2006 amending Regulation (EC) No 876/2002 setting up the Galileo Joint Undertaking...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.11.2006

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.11.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Vedtatt i Rådet 12. desember 2007.

Sammendrag av innhold

Formålet med forslag til rådsforordning 351/2006 er å sikre at Galileo Joint Undertaking kan slutte å operere pr. 31.12.2006. Rådsforordning 876/2002 som opprettet Galileo Joint Undertaking (GJU) inneholder bestemmelser om at GJU skal operere til utviklingsfasen av satellittnavigasjonssystemet Galileo er over. Galileo Supervisory Authority (GSA) ble opprettet fra januar 2007, og overtok oppgavene til GJU som ble nedlagt  Statuttene til GJU inneholder samtidig en feil benevning gjennom bruk av ordet kapital, noe som tilsier at midlene kan tilbakebetales når GJU opphører å eksistere. En mer korrekt betegnelse er ordene midler eller bidrag, som er i tråd med de faktiske forhold ved at GJU eiendeler vil bli overført til GSA, og at det derfor ikke er kapital som kan tilbakebetales når GJU opphører.   Det er videre et behov for å endre statuttene slik at de åpner for ytterligere bidrag for å finansiere utviklingsfasen av Galileo. Til slutt er det også nødvendig å endre statuttene slik at de beskriver den korrekte prosedyren for å endre GJUs statutter.

Merknader

Inkludering av forordning 351/2006 i EØS-avtalen vil ikke i seg selv medføre økonomiske forpliktelser for Norge. En eventuell norsk deltakelse i utbyggings- og driftsfasen av Galileo vil bero på bilaterale forhandlinger som først vil være sluttført etter at denne forordningen trer i kraft. Dersom Norge ikke får en overgangsordning inntil de bilaterale forhandlingene er avsluttet, vil Norge kunne miste rettigheter i styringsorganene til Galileo i den resterende del av utviklingsfasen av Galileo, dvs. ut 2008. Forordningen vil ikke innebære øvrige rettslige, administrative eller økonomiske konsekvenser for Norge.

Galileo Joint Undertaking ble nedlagt før Galileo ble tatt inn i EØS-avtalen i 2009. Rettsakten kan følgelig ikke ansees som EØS-relevant.

Sakkyndige instansers merknader Forslaget har vært behandlet i behandlet i spesialutvalget for transport der Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og Kystdepartementet, Justisdepartementet, Miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Finansdepartementet er representert. Det avkom ingen merknader.

Vurdering

Inkludering av forordningen i EØS-avtalen vil ikke i seg selv gi Norge delaktighet i endringen av statuttene.
Forordningen vil ikke medføre rettigheter eller forpliktelser for private rettssubjekter, og det vil derfor ikke være behov for å gjennomføre lov- eller forskriftsvedtak i norsk rett. Inkludering av forordning 351/2006 i EØS-avtalen vil ikke i seg selv medføre økonomiske forpliktelser for Norge.
Inkludering av rådsforordning 351/2006 i EØS-avtalen vil være i tråd med at rådsforordning 876/2002 om etablering av Galileo Joint Undertaking og rådsforordning 1321/2004 om etableringen av Galileo Supervisory Authority er inkludert i EØS-avtalen som samarbeidsområde.

Norske interesser

Norge har deltatt i GJU gjennom vårt medlemskap i den europeiske romorganisasjonen ESA. Deltakelse har omfattet hele spekteret fra ESAs Råd til faste komiteer som ESA Programme Board on Satellite Navigation (PB Nav), og Galileo Security Advisory Board (nå nedlagt). Deltakelse har vært nyttig på flere måter. Den har gitt Norge både innsikt og reell påvirkningsmulighet. Norge deltar imidlertid ikke fullt ut i GSA, som har overtatt ansvaret for resten av utviklingsfasen og den kommende utbyggings- og driftsfasen fra GJU. Avtaleforhandlinger mellom Norge og EU om en samarbeidsavtale om Galileo er ennå ikke sluttført. Forhandlinger med EU om norsk deltakelse forventes å starte opp våren 2008.  Innenfor GSA er det etablert et Administrative Board som det øverste besluttende organ. Norge og Sveits fikk tillatelse til å delta som en del av ESAs delegasjon under møtene i Administrative Board. Dette gjelder i utgangspunktet for utviklingsfasen av Galileo-programmet. Under Administrative Board er det etablert to komiteer: System Safety and Security Committee (3SC) og Scientific and Technical Committee (STC).  Utfordringen for Norge fremover blir å avklare deltakerstatus i det reviderte institusjonelle rammeverket i EU. Per april 2008 deltar Norge som observatør i Administrative Board under GSA, men da som en del av ESAs delegasjon. Samme ordning kan være aktuell for 3SC, selv om det foreløpig ikke er bestemt.

Forhandlingssituasjonen 
Forordningen er ikke markert som EØS-relevant tekst i Official Journal.

Rettslige,administrative og økonomiske konsekvenser

En eventuell norsk deltakelse i utbyggings- og driftsfasen av Galileo vil bero på bilaterale forhandlinger som først vil være sluttført etter at denne forordningen trer i kraft. Dersom Norge ikke får en overgangsordning inntil de bilaterale forhandlingene er avsluttet, vil Norge kunne miste rettigheter i styringsorganene til Galileo i den resterende del av utviklingsfasen av Galileo, dvs ut 2008. Forordningen vil ikke innebære øvrige rettslige, administrative eller økonomiske konsekvenser for Norge.
Alternativ  
Etter Nærings- og handelsdepartementets vurdering foreligger følgende alternativer:

a.       Forordningen tas inn i EØS-avtalen som et samarbeidsområde, men uten finansielle forpliktelser, jf. forordning 876/2002 om Galileo Joint Undertaking og forordning 1321/2004 om Galileo Supervisory Authority som er inkludert som samarbeidsområde.

b.       Forordningen tas ikke inn i EØS-avtalen.
Konklusjon
Rådsforordning 351/2006 om endring av statuttene til Galileo Joint undertaking – tillegg til rådsforordning 876/2002, er relevant for Norge. Saken følges prinsipalt opp i samsvar med punkt a. ovenfor. Dersom Island og Liechtenstein ikke anser forordningen som EØS-relevant, følges saken subsidiært opp i samsvar med punkt b. ovenfor.    

Galileo Joint Undertaking ble nedlagt før Galileo ble tatt inn i EØS-avtalen i 2009. Rettsakten kan følgelig ikke ansees som EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2006)351
Rettsaktnr.: 1943/2006
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006R1943

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.01.2007
Frist returnering standardskjema: 14.02.2007
Dato returnert standardskjema: 23.04.2007
EØS-relevant: Til diskusjon
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen