Brev til fylkesvise IA-råd - september 2010

Brev fra oppfølgingsgruppen for IA-avtalen til de fylkesvise IA-rådene.

September 2010

Brev til fylkesvise IA-råd

Gjennom intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) arbeider regjeringen og partene i arbeidslivet for et mer inkluderende arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet. Avtalen skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. 

Organisering av IA-samarbeidet

I den nye IA-avtalen fra februar 2010 har det partssammensatte Arbeidslivs- og pensjonspolitiske råd under ledelse av arbeidsministeren fått ansvaret for oppfølgingen av IA-avtalen på nasjonalt nivå. Det er også etablert en partssammensatt oppfølgingsgruppe for IA-avtalen som har ansvaret for den løpende oppfølgingen av IA-avtalen og for å forberede drøftingene til Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd. I tillegg er det tidligere etablert fylkesvise IA-råd mellom partene og myndighetene for oppfølging av IA-samarbeidet. Oppfølgingsgruppen er kjent med at disse fylkesvise IA-rådene i dag er noe ulikt organisert og sammensatt og har forskjellig arbeidsform og aktivitetsnivå.   

Bred deltagelse i IA-rådene

En forutsetning for god felles innsats og resultater er at alle aktører deltar i arbeidet. Det er derfor viktig at samtlige organisasjoner og myndigheter som er part i IA-avtalen deltar aktivt i IA-samarbeidet også på fylkesnivå. 

Spissing av innsatsen

I sin evaluering av IA-avtalen pekte SINTEF Helse i 2009 på at innsatsen i IA-arbeidet bør spisses og målrettes bedre. I forbindelse med forarbeidet til ny IA-avtale var også partene og myndighetene enige om at det er en utfordring for måloppnåelsen i IA-arbeidet at ressursene spres for mye. Fastsettingen av mål bør derfor gjøres slik at innsatsen særlig økes mot og i virksomheter med høyt sykefravær innenfor de enkelte bransjer. Det bør igangsettes en mer kraftfull innsats som er spisset og basert på risikovurderinger. Det ble bl.a. pekt på at det lokalt gjennomføres felles innsatsdiskusjoner mellom partene, Arbeidstilsynet og NAV. Slik kan alle rette innsatsen inn mot de samme virksomhetene ut fra sine roller, med klare forpliktelser for alle parter. Å vri innsatsen i retning av mer risikobaserte og prosjekt-/aksjonsrettede arbeidsformer, vil kunne gi IA-satsingen et løft. Arbeidstilsynet og NAV arbeidslivssentrene vil kunne bidra med informasjon som grunnlag for risikovurderinger og prioriteringer.

Oppfølgingsgruppen mener at de fylkesvise IA-rådene vil være en god og viktig arena for å gjennomføre slike felles innsatsdiskusjoner som grunnlag for en bedre målretting av IA-arbeidet regionalt på fylkesnivå. Det er derfor ønskelig at partene og myndighetene i IA-rådene drøfter og gjennomfører felles prioritert innsats mot virksomheter og bransjer i regionen med særlige utfordringer knyttet til frafall og ustøting. IA-rådene bør gjennomføre faste felles møter om prioriteringer og erfaringer 2 – 4 ganger pr. år. 

Oppfølging i IA-rådene

Oppfølgingsgruppen ber derfor de fylkesvise IA-rådene om å sørge for god representasjon fra organisasjonene og myndighetene i gruppene, og at det gjennomføres jevnlige diskusjoner om regionale utfordringer og prioriteringer samt felles innsats i IA-arbeidet. Det er ønskelig at det rapporteres på prioriteringer og aktiviteter i regi av gruppene to ganger pr. år (1. november og 1. mai). Rapporteringen koordineres av arbeidslivsentrene og sendes Oppfølgingsgruppen via Arbeids- og velferdsdirektoratet. 

Nasjonal konferanse 2-3 desember 2010

I tråd med IA-avtalen skal arbeidsministeren sammen med lederne i organisasjonene en gang i året avholde en større nasjonal fagpolitisk konferanse. Den første nasjonale IA-konferansen er berammet til 3. desember 2010. Invitasjoner til denne vil bli sendt ut separat. I forbindelse med konferansen ønsker Oppfølgingsgruppen også å invitere representanter fra de fylkesvise IA-rådene til en samling på ettermiddagen torsdag 2. desember for gjensidig orientering og felles diskusjoner om oppfølging av IA-arbeidet.

Vi inviterer en representant fra henholdsvis arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, samt en fra hver av Arbeids- og velferdsetaten og Arbeidstilsynet, dvs. til sammen fire deltagere fra hvert IA-råd. Vi ber om at arbeidslivssentrenes representanter sørger for en samlet påmelding fra de enkelte IA-råd innenfor denne rammen. Arbeidslivssentrene bes også om å koordinere dette arbeidet slik at representanter for alle hovedorganisasjonene er rimelig representert på samlingen.

Arbeidslivssentrenes tilbakemelding om hvem som deltar fra IA-rådene på samlingen 2. desember sendes Arbeidsdepartementet v. Jørgen Teslo, epost: jte@ad.dep.no, innen 3. november 2010.

Last ned brevet