Brev til fylkesvise IA-råd - februar 2011

Februar 2011

Til partsammensatte IA-råd i fylkene 

IA-rådene i fylkene har en meget viktig rolle i den praktiske oppfølgingen av IA-avtalen. IA-rådene er bindeleddet mellom partene som legger til rette på sentralt nivå og virksomhetene lokalt, hvor IA-innsatsen skal gjennomføres i praksis. Rådene er en god og viktig arena for å gjennomføre innsatsdiskusjoner som gir grunnlag for bedre målretting av IA-arbeidet i fylkene.

Den partssammensatte Oppfølgingsgruppen for IA-avtalen sendte høsten 2010 et felles brev til alle de fylkesvise IA-rådene om organiseringen i oppfølgingen av den nye IA-avtalen, herunder hvilke forventninger vi har til IA-rådene. I mellomtiden har vi hatt en første felles rapportering om IA-innsats og -resultater til Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd, og vi har gjennomført en felles samling for IA-rådene og den første nasjonale IA-konferansen. I 2010 kom vi således godt i gang med å legge til rette for en bedre oppfølging av IA-avtalen. I 2011 må vi i endra større grad fokusere på den konkrete oppfølgingen i virksomhetene og innsats og samarbeid partene imellom lokalt og regionalt. Gode intensjoner må nå føre til konkret oppfølging og bedre resultater på arbeidsplassene!

Forventninger til IA-rådene

IA-rådene skal i 2011 bidra til bedre kraft og retning og dermed også bedre resultater av IA-innsatsen i fylkene. Partene og myndighetene i IA-rådene skal drøfte og gjennomføre felles og prioritert innsats mot virksomheter og bransjer i fylket med særlige utfordringer knyttet til frafall og utstøting. Som grunnlag for sitt målrettede arbeid, må IA-rådene utarbeide løpende og konkrete handlingsplaner, hvor mål, aktiviteter, fremdriftsplaner og arbeidsfordeling fremgår. Disse handlingsplanene vil danne grunnlag for den halvårlige rapporteringen til Oppfølgingsgruppen.

Rapportering fra IA-rådene

Av rapportene som ble lagt frem for Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd i november 2010, og innspill som kom frem på samlingen 2. desember, fremgår det at det er tatt mange gode initiativ og at flere fylker er på rett vei. Blant annet viste presentasjonene 2. desember at IA-rådene i Nordland, Telemark og Trøndelag er gode eksempler på hvordan partene og myndighetene i rådene kan samarbeide effektivt og målrettet. Likevel er den brede deltagelsen og målrettede og systematiske oppfølgingen i IA-rådene ikke helt på plass alle steder, og det må bli en prioritert oppgave for IA-rådene å sette dette ut i livet så snart som mulig i 2011.

Vi har bedt om at det rapporteres på prioriteringer og aktiviteter i regi av rådene to ganger pr. år (1. november og 1. mai). Rapportene må ta utgangspunktet i IA-rådenes handlingsplaner, jf. over. Rapporteringen skal koordineres av arbeidslivsentrene og sendes Oppfølgingsgruppen via Arbeids- og velferdsdirektoratet. Vi imøteser den første særskilte rapporteringen fra IA-rådene 1. mai 2011, som også vil inngå i den samlete halvårlige rapporten om IA-arbeidet til Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd.

Partene i IA-avtalen er enige om at det før utløpet av 2013 skal gjennomføres en evaluering av måloppnåelsen og av om tiltakene i protokollen og IA-avtalen er iverksatt og gjennomført på en tilfredsstillende måte. Det er naturlig at en vurdering av IA-rådenes samarbeid, aktiviteter og resultater i fylkene inngår i en slik evaluering, og de halvårlige rapportene og oppdaterte handlingsplaner vil være et viktig grunnlagmateriale i denne sammenheng.

Arbeidslivssentrenes rolle og ansvar

Arbeidslivssentrene har en sentral rolle i oppfølging av IA-arbeidet i fylkene og det er hensiktsmessig at arbeidslivssentrene stiller med sekretariatsressurser for IA-rådene. NAV fylker har ansvar for å peke hvem som skal være Arbeids- og velferdsetatens representant i IA-rådene.

Midler til støtte for IA-rådene

Vi har fått signaler om at økt innsats skaper et behov for noe midler til støtte for IA-rådene. Dette har vi forståelse for. Som det ble opplyst på samlingen 2. desember, vil vi i første rekke vurdere mulighetene for å omdisponere noe innenfor den rammen som er avsatt til IA-tiltak i 2011. Vi legger til grunn at midler til støtte for konkrete og relevante tiltak og aktiviteter eventuelt bør tildeles etter søknad. Det må fastsettes rammer og kriterier for tildeling, søknadsprosedyrer, rapporteringskrav mv. Dette vil vi komme tilbake til, bl.a. i forbindelse med revidert budsjett 2011, som legges frem i mai.

Vi ser frem til å samarbeide videre med dere og ønsker IA-rådene i fylkene lykke til med den felles innsatsen i 2011!

Oppfølgingsgruppen for IA-avtalen

Last ned brevet