Brev til fylkesvise IA-råd - mai 2012

Brev fra oppfølgingsgruppen for IA-avtalen til de fylkesvise IA-rådene.

Mai 2012

IA-rådenes rolle og oppgaver

IA-rådene har en viktig rolle i oppfølgingen av IA-avtalen. Partene legger til rette på sentralt nivå gjennom Oppfølgingsgruppen mens IA-rådene utgjør bindeleddet mellom partene lokalt og de IA-virksomheter der arbeidet skal gjennomføres i praksis.

Velfungerende, partssammensatte IA-råd er fylkenes viktigste fora for å gjennomføre diskusjoner og vurderinger som kan gi grunnlag for bedre målretting av det lokale IA-arbeidet. For 2012 forventes IA-rådene å legge trykk på aktiviteter som kan bidra til måloppnåelse på alle tre delmål i IA-avtalen. Det knyttes særlige forventninger til rådenes arbeid med å følge opp arbeidet rundt Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne.

Målet med etableringen av IA-rådene er å styrke de gjensidige forpliktelser i samarbeidsavtalen og å utvikle et forpliktende samarbeid på lokalt nivå. Partene og myndighetene i IA-rådene skal gjennomføre felles og prioriterte innsatser mot virksomheter og bransjer i fylket som har særlige utfordringer knyttet til frafall og utstøting. IA-rådene bør gjennomføre faste felles møter om prioriteringer og erfaringer 2 – 4 ganger pr. år. Som grunnlag for sitt målrettede arbeid, skal IA-rådene utarbeide løpende og konkrete handlingsplaner, hvor mål, aktiviteter, fremdriftsplaner og arbeidsfordeling innad i rådet fremgår. Disse handlingsplanene vil danne grunnlag for den halvårlige rapporteringen til Oppfølgingsgruppen.

Gode fylkesvise handlingsplaner utarbeidet av partene og myndighetene vil sikre at:

  • Vi sammen arbeider mot de riktige virksomhetene
  • Vi sammen jobber målrettet - med både ledelse og tillitsvalgte
  • NAV leverer riktige tjenester og utvikler kompetanse som etterspørres
  • At vi sammen blir bedre på IA og i fellesskap kan bidra til gode løsninger for IA-virksomhetene

IA-rådene bør benytte seg av kunnskap og offentlig statistikk for fylket for å målrette arbeidet på best mulig måte. IA-rådene bør benytte de lokale medier aktivt i sin informasjonsaktivitet.

Arbeidslivssenternes rolle og ansvar

NAV Arbeidslivssentre har en sentral rolle i oppfølging av IA-arbeidet i fylkene og arbeidslivssentrene skal ha sekretariatsfunksjonen for IA-rådene.

Ledelse av IA-rådene bør være et felles anliggende. Det er opp til hvert enkelt IA-råd å velge hvem som skal være leder for rådet, men Arbeidslivssentrene har ansvar for at det til enhver tid er en operativ leder for rådet. Der hvor man finner det mulig, kan det være hensiktsmessig at ledelse av IA-rådene går på omgang for ett år av gangen.

Rapportering fra IA-rådene

Det skal rapporteres på prioriteringer og aktiviteter i regi av rådene to ganger pr. år (1. mars og 1. september). Rapportene skal ta utgangspunktet i IA-rådenes handlingsplaner. Rådene skal rapportere på aktiviteter på alle tre delmål i IA-avtalen. Det skal redegjøres for:

  • Hva har myndighetene og partene gjort sammen for å sette IA på dagsorden i fylket?
  • Har IA-rådet gjort risikovurderinger som har avdekket spesielle utfordringer for IA-arbeidet i fylket?
  • Er det næringer, bransjer eller sektorer der IA-rådet har iverksatt særlige aktiviteter ?
  • Hva slags tiltak er igangsatt for å spisse og målrette IA-arbeidet mot virksomheter av spesiell betydning for måloppnåelse i fylket?
  • Vurdering av hvilken effekt tiltakene har fått eller vil få.

Rapporteringen skal koordineres av arbeidslivsentrene og sendes Oppfølgingsgruppen via Koordineringsenheten i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Rapporteringen fra IA-rådene vil inngå i den samlete halvårlige rapporten om IA-arbeidet til Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd.

Før utløpet av 2013 skal det gjennomføres en evaluering av måloppnåelsen og om tiltakene i protokollen og IA-avtalen er iverksatt og gjennomført på en tilfredsstillende måte. IA-rådenes samarbeid, aktiviteter og resultater i fylkene inngår i en slik evaluering. De halvårlige rapportene og oppdaterte handlingsplaner utgjør her et viktig grunnlagsmateriale.

Midler til støtte for IA-rådene

Det er for 2012 satt av 10 millioner til støtte for IA-rådene. Midlene for 2012 er nå fordelt, og hvert fylke kan benytte midler i tråd med innvilget søknad og inntil den summen de har fått tildelt. Søknadene viser et bredt spenn i aktiviteter, med et hovedfokus på større IA-konferanser og andre fellesarrangementer som setter inkluderende arbeidsliv på dagsorden i fylkene. Andre eksempler på aktiviteter for 2012 er samlinger knyttet til delmål 2 og Jobbstrategien, ekstra innsats opp mot Ungt Entreprenørskap, samlinger/dialogkonferanser mot utpekte bransjer/regioner, erfaringssamlinger med IA-virksomheter, seniorkonferanser, bransjevise nettverk og IA-uke med samlinger for alle IA-virksomheter.

Bruken av midler til støtte for IA-rådene skal inngå som del av den halvårlige rapporteringen. Det er viktig at rapporteringen viser konkrete resultater for bruken av midlene og at fylkene synliggjør eksempler på godt IA-arbeid.

IA-rådssamlingen 2012

Arbeidsdepartementet har gitt Arbeids - og velferdsdirektoratet ansvaret for å arrangere årets IA-rådssamling. Samlingen er lagt til Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo, 12. november – dagen før den nasjonale IA-konferansen.

Arbeids- og velferdsdirektoratet vil innkalle til og tilrettelegge IA-rådssamlingen. For å sikre at samlingen også blir i tråd med partenes behov og ønsker, og blir mest mulig relevant for deltakerne, vil representanter for partene sentralt bli invitert til å delta i forberedelsen og gjennomføringen av arrangementet. Representantene skal bidra til å kvalitetssikre innhold og metodikk for samlingen, samt gi innspill til programinnholdet med utgangspunkt i sine erfaringer fra IA-rådene.

Vi ser frem til å samarbeide videre med dere og ønsker IA-rådene i fylkene lykke til med den felles innsatsen i 2012!

Med vennlig hilsen

Oppfølgingsgruppen for IA-avtalen

Last ned brevet