Pengespillpolitikken

Regjeringen vil føre en politikk som legger til grunn det sosiale ansvaret og hensynet til spilleavhengige, samtidig som den vektlegger behovet for endring som følge av teknologisk utvikling.

For mange er spill hyggelig rekreasjon, og spill gir inntekter til samfunnsnyttige formål. Regjeringen vil videreføre krav om at inntekter fra pengespill i Norge skal tilfalle frivillige og ideelle formål, samtidig som støtteordningene må bidra til organisasjonenes utvikling på egne premisser. Regjeringen vil videreføre enerettsmodellen, og vurdere muligheten for å åpne opp for flere humanitære og frivillige aktører innenfor rammen av det ESA-godkjente unntaket.

Det overordnede målet med reguleringen av pengespillmarkedet i Norge er å sikre at lotterier og pengespill tilbys i trygge og ansvarlige former, for å begrense uheldig spilleadferd. I tillegg skal reguleringen legge til rette for at lotterier og pengespill kan være en inntektskilde for samfunnsnyttig og humanitært arbeid, idrett og kultur. Dette målet er nedfelt i pengespilloven, og tilsvarende formålsbestemmelser finnes i lotteriloven og i forskrift om totalisatorspill.

De største pengespillene i Norge tilbys i dag innenfor en enerettsmodell. Norsk Tipping har enerett til å tilby pengespill, mens Norsk Rikstoto har enerett til å tilby totalisatorspill. Kulturdepartementet har ansvar for eierstyringen av Norsk Tipping AS. Modellen skal sikre god offentlig kontroll og styring av pengespillmarkedet. 

I tillegg gis det tillatelse til foreninger og lag til avholdelse av private lotterier.

Det er primært tre allmenne hensyn bak den norske pengespillpolitikken og dagens enerettsmodell:

  • hensynet til å forebygge problematisk spilleatferd,
  • hensynet til å forebygge økonomiske misligheter, og
  • hensynet til å begrense privat fortjeneste.

Målene i den norske pengespillpolitikken er ikke likeverdige. Ansvarlighet er det fremste målet i pengespillpolitikken.

Stortingsmeldingen "Meld. St. 12 (2016-2017) Alt å vinne - Ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk" ble lagt frem 16. desember 2016.

Meldingen omtaler regjeringens politikk på pengespillfeltet. På bakgrunn av de siste årenes utvikling i pengespillmarkedet, har regjeringen sett behov for en ny helhetlig gjennomgang av pengespillpolitikken. Det sentrale spørsmålet som søkes besvart i meldingen er hvordan man skal utforme en ansvarlig pengespillpolitikk for framtiden. Meldingen gir en beskrivelse av dagens pengespillmarked, reguleringen av pengespillfeltet og drøfter aktuelle tiltak for å utforme en helhetlig og ansvarlig pengespillpolitikk som ivaretar de sosialpolitiske hensyn på området. Meldingen legger opp til at dagens tre lover på pengespillfeltet skal slås sammen i en ny lov. Departementet er i gang med dette arbeidet.