Pengespillpolitikken

Regjeringen vil videreføre en politikk som ivaretar hensynet til spilleavhengige og sikrer at inntekter fra pengespill skal tilfalle ideelle formål.

Sundvolden-erklæringen slår fast at regjeringen Solberg ønsker å videreføre de etablerte målene for pengespillpolitikken: "Regjeringen vil videreføre en politikk som ivaretar hensynet til spilleavhengige og sikrer at inntekter fra pengespill skal tilfalle ideelle formål".

Det overordnede målet med reguleringen av pengespillmarkedet i Norge er å sikre at lotterier og pengespill tilbys i trygge og ansvarlige former, for å begrense uheldig spilleadferd. I tillegg skal reguleringen legge til rette for at lotterier og pengespill kan være en god inntektskilde for samfunnsnyttig og humanitært arbeid, idrett og kultur. Dette målet er nedfelt i pengespilloven, og tilsvarende formålsbestemmelser finnes i lotteriloven og i forskrift om totalisatorspill.

De største pengespillene i Norge tilbys i dag innenfor en enerettsmodell. Norsk Tipping har enerett til å tilby pengespill, mens Norsk Rikstoto har enerett til å tilby totalisatorspill. Kulturdepartementet har ansvar for eierstyringen av Norsk Tipping AS. Modellen skal sikre god offentlig kontroll og styring av pengespillmarkedet. 

I tillegg gis det tillatelse til foreninger og lag til avholdelse av private lotterier.

Det er primært tre allmenne hensyn bak den norske pengespillpolitikken og dagens enerettsmodell:

  • hensynet til å forebygge problematisk spilleatferd,
  • hensynet til å forebygge økonomiske misligheter, og
  • hensynet til å begrense privat fortjeneste.

Målene i den norske pengespillpolitikken er ikke likeverdige. Ansvarlighet er det fremste målet i pengespillpolitikken.

Stortingsmeldingen "Meld. St. 12 (2016-2017) Alt å vinne - Ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk" ble lagt frem 16. desember 2016

Meldingen omtaler regjeringens politikk på pengespillfeltet. På bakgrunn av de siste årenes utvikling i pengespillmarkedet, har regjeringen sett behov for en ny helhetlig gjennomgang av pengespillpolitikken. Det sentrale spørsmålet som søkes besvart i meldingen er hvordan man skal utforme en ansvarlig pengespillpolitikk for framtiden. Meldingen gir en beskrivelse av dagens pengespillmarked, reguleringen av pengespillfeltet og drøfter aktuelle tiltak for å utforme en helhetlig og ansvarlig pengespillpolitikk som ivaretar de sosialpolitiske hensyn på området.

Til toppen