Konsesjonsloven og EØS spørsmål

Reglene om fri kapitalbevegelse har sammenheng med norske regler som gjelder omsetning av fast eiendom, for eksempel konsesjon og regler om bo- og driveplikt.

Reglene om fri kapitalbevegelse har sammenheng med norske regler som gjelder omsetning av fast eiendom, for eksempel konsesjon og regler om bo- og driveplikt.  

Omtale av norske forhold finnes i rundskriv M-3/2011 og rundskriv M-2/2009.

Korrespondanse mellom ESA (EFTAs overvåkningsorgan) og Landbruks- og matdepartementet om konsesjonsloven og bopliktsregler.