Konsesjonsloven og EFTA/EØS

EØS-avtalens kontrollorgan (ESA) avgjorde i 2012 at reglene om boplikt i konsesjonsloven ikke er i strid med EØS-avtalen.

Avgjørelsen kom etter en rekke klager til ESA i perioden 2003-2010. 

Norge inngår i det europeiske frihandelsforbundet (EFTA), sammen med Island, Lichtenstein og Sveits. Alle, unntatt Sveits, har inngått en frihandelsavtale med EU – den såkalte EØS-avtalen. Efta Surveillance Authority (ESA) overvåker avtalen. 

EØS-avtalens regler om fri kapitalbevegelse omfatter også omsetning av fast eiendom. Nasjonale regler må derfor være i tråd med EØS-avtalens rammer. Dette gjelder blant annet norske regler om for eksempel konsesjon og bo- og driveplikt.  

ESA kom til at de norske reglene ikke bryter med EØS-avtalen.