Endring i kommuneloven om valgbarhet til kontrollutvalget tar til å gjelde

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

1. november endres kommuneloven slik at også medlemmer og varamedlemmer av kommunestyrekomité og fylkestingskomité er utelukket fra å sitte i kontrollutvalget.

Det er § 77 nr. 2 som endres. Medlemmer og varamedlemmer av kommunestyrekomité og fylkestingskomité etter § 10 a, er dermed utelukket fra å sitte i kontrollutvalget.

Se nærmere Prop. 119 L (2011–2012) Endringar i kommunelova m.m. (eigenkontroll mv.) punkt 3.3.