Offisielt frå statsrådet

Offisielt fra statsråd 13. desember 2013

I statsråd i dag ble det besluttet at Norge deltar i en felles dansk-norsk maritim operasjon til støtte for gjennomføringen av FNs og OPCWs krav om destruksjon av syriske kjemiske våpen i henhold til FNs sikkerhetsråds resolusjon 2118.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 13. desember 2013. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Prop. 30 LS (2013-2014)
Samtykke til ratifikasjon av protokoll nr. 15 av 24. juni 2013 om endring av den europeiske menneskerettskonvensjon og endringer i menneskerettsloven

Utenriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Prop. 32 S (2013-2014)
Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 89/2013 av 3. mai 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2010/65/EU av 20. oktober 2010 om meldingsformaliteter for skip som ankommer til og/eller går fra havner i medlemsstatene

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 31 L (2013-2014)
Endringer i genteknologiloven og bioteknologiloven
(navneendring og hjemmel til felles forskrift)

Kulturdepartementet
Prop. 33 L (2013-2014)
Oppheving av bokloven
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeidsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 12. desember 2013 til lov om endringer i lønnsgarantiloven, permitteringslønnsloven, forskotteringsloven og folketrygdloven.
Lovvedtak 26 (2013-2014)  Lov nr. 105

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 21. juni 2013 nr. 63 om endring i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester.

Ikraftsetting av lov 21. juni 2013 nr. 62 om endringer i barnelova (barneperspektivet i foreldretvister).
Loven trer i kraft 1. januar 2014.

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 10. desember 2013 til lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven)
Lovvedtak 23 (2013-2014)   Lov nr. 106
Loven gjelder fra 1. januar 2014.
(Se pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. desember 2013 til lov om endring i lov 14. desember 1917 nr. 17 om vasdragsreguleringer.
Lovvedtak 1 (2013-2014)  Lov nr. 107

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. desember 2013 til lov om endring i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter.
Lovvedtak 2 (2013-2014)  Lov nr. 108

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. desember 2013 til lov om endring i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter.
Lovvedtak 3 (2013-2014)  Lov nr. 109

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. desember 2013 til lov om oppheving av lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver (arveavgiftsloven).
Lovvedtak 4 (2013-2014)  Lov nr. 110

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. desember 2013 til lov om endring i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane.
Lovvedtak 5 (2013-2014)  Lov nr. 111

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. desember 2013 til lov om endring i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift (dokumentavgiftsloven).
Lovvedtak 6 (2013-2014)  Lov nr. 112

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. desember 2013 til lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven).
Lovvedtak 7 (2013-2014)  Lov nr. 113

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. desember 2013 til lov om endring i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven).
Lovvedtak 8 (2013-2014)  Lov nr. 114

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. desember 2013 til lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven).
Lovvedtak 9 (2013-2014)  Lov nr. 115

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. desember 2013 til lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven).
Lovvedtak 10 (2013-2014)  Lov nr. 116

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. desember 2013 til lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).
Lovvedtak 11 (2013-2014)  Lov nr. 117

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. desember 2013 til lov om opphevelse av lov 17. desember 1999 nr. 94 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).
Lovvedtak 12 (2013-2014)  Lov nr. 118

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. desember 2013 til lov om endring i  stiftelsesloven.
Lovvedtak 13 (2013-2014)  Lov nr. 119

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. desember 2013 til lov om endring i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.
Lovvedtak 14 (2013-2014)  Lov nr. 120

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. desember 2013 til lov om endringer i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven).
Lovvedtak 15 (2013-2014)  Lov nr. 121

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. desember 2013 til lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven).
Lovvedtak 16 (2013-2014)  Lov nr. 122

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. desember 2013 til lov om endringer i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven).
Lovvedtak 17 (2013-2014)  Lov nr. 123

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. desember 2013 til lov om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven).
Lovvedtak 18 (2013-2014)  Lov nr. 124

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. desember 2013 til lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven).
Lovvedtak 19 (2013-2014)  Lov nr. 125

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. desember 2013 til lov om endring i lov 24. juni 2011 nr. 39 om elsertifikater.
Lovvedtak 20 (2013-2014)  Lov nr. 126

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. desember 2013 til lov om endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).
Lovvedtak 21 (2013-2014)  Lov nr. 127

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. desember 2013 til lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven).
Lovvedtak 22 (2013-2014)  Lov nr. 128

Fiskeri- og kystdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 12. desember 2013 til lov om endringar i havressurslova (avgift til fiskeriforsking og overvaking).
Lovvedtak 27 (2013-2014)  Lov nr. 129
Lova trer i kraft frå 1. januar 2014.

Justis- og beredskapsdepartementet
Lov 21. juni 2013 nr. 84 om endringer i straffeprosessloven (bording av skip ved terrorhandlinger m.m.) trer i kraft 30. desember 2013.
(Se pkt. 3 Forskrifter)

Delt ikraftsetting av lov 21. juni 2013 nr. 92 om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker).
Loven trer i kraft 1. januar 2014, med unntak av del I § 128 a.

I kongelig resolusjon 27. september 2013 nr. 1132 gjøres følgende endringer:

Del II nr. 2 første punktum skal lyde:
Loven trer i kraft 1. juli 2014, unntatt § 57, som trer i kraft senere.

Del III skal lyde:
1. Delvis ikraftsetting av lov 21. juni 2013 nr. 82 om endringer i politiregisterloven mv.

2. Loven trer i kraft 1. januar 2014, unntatt del I, II, IV, VI, VII, XI, XIV, XVI og XIX, som trer i kraft 1. juli 2014, og del VII §§ 28, 55 og 242, som trådte i kraft 13. september 2013.
(Se pkt. 3 Forskrifter)

Miljøverndepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 12. desember 2013 til lov om endringer i tinglysingsloven.
Lovvedtak 29 (2013-2014)  Lov nr. 130
Loven trer i kraft 1. januar 2014.
(Se pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. desember 2013 til lov om endringer i rettsgebyrloven, kraftledningsregisterloven og tinglysingsloven.

Lovvedtak 28 (2013-2014)  Lov nr. 131
Loven trer i kraft 1. januar 2014.
(Se pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

3. Forskrifter

Arbeidsdepartementet
Fastsetting av forskrift om endring i forskrift 24. mai 2013 nr. 507 om grunnbeløp, reguleringsfaktorer, satser for minste pensjonsnivå i folketrygden fra 1. mai 2013 og virkningstidspunkt for regulering av kravet til minsteinntekt for rett til dagpenger.

Fiskeri- og kystdepartementet
Fastsetting av forskrift om endring av forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften).
(Se pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Helse- og omsorgsdepartementet
Fastsetting av forskrift om endringer i forskrift 17. februar 2006 nr. 204 om pseudonymt register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk.

Fastsetting av endring i forskrift 25. april 2003 nr. 486 om miljørettet helsevern.

Justis- og beredskapsdepartementet
Fastsetting av forskrift om endring i påtaleinstruksen 28. juni 1985 nr. 1679.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Fastsetting av forskrift om endringer i politiregisterforskriften mv.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Miljøverndepartementet
Fastsetting av forskrifter om vern for 4 områder i fylkene Østfold, Oppland og Aust-Agder.
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet
Fastsetting av forskrift om endring av forskrift 30. november 2012 nr. 1115 om undersøkelse av sjøulykke.

4. Delegasjon av myndighet

Finansdepartementet
Delegasjon av Kongens myndighet etter loven til Finansdepartementet.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Fiskeri- og kystdepartementet
Endring av vedtak 31. mai 2013 nr. 541 om endring av vedtak 11. februar 2000 nr. 99 om delegering av Kongens myndighet etter deltakerloven.
(Se pkt. 3 Forskrifter)

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Delegasjon til Kirkemøtet av Kongens myndighet etter lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke § 2 tredje ledd til å fastsette særskilt ordning for døvemenigheter og andre kategorialmenigheter.

Miljøverndepartementet
Myndigheten etter lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing § 38 annet ledd legges til Miljøverndepartementet.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 1. juli 1927 nr. 1 om registrering av elektriske kraftledninger § 16 annet ledd til Miljøverndepartementet.
Myndigheten etter lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing § 12 b legges til Miljøverndepartementet.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

5. Styrer, utvalg

Finansdepartementet
Følgende medlemmer og varamedlem oppnevnes til Norges Banks hovedstyre for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2017:

Medlem: Professor Kjetil Storesletten, Oslo
Medlem: Selvstendig næringsdrivende Hilde Myrberg, Oslo
Medlem: Professor Karen Helene Ulltveit-Moe, Bærum

Andre varamedlem: Seniorrådgiver Hege Sjo, Bærum

(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet
Følgende medlemmer og varemedlemmer oppnevnes til Bioteknologinemnda fra 1. januar 2014 til 31. desember 2017:

Leder:
Kristin Halvorsen, Oslo

Nestleder:
Professor Bjørn Kåre Myskja, Ålesund

Øvrige medlemmer:
Forskningsdirektør Nils Vagstad, Ås
Forsker Fern Elizabeth Wickson, Tromsø
Forsker Arne Holst-Jensen, Oslo
Direktør Bernadette Nimal Kumar, Oslo
Seksjonsoverlege Torolf Holst-Larsen, Haugesund
Professor og overlege Benedicte Paus, Oslo
Professor Gunnar Heiene, Oslo
Professor Raino S.E. Malnes, Oslo
Fagsjef Bente Sandvig, Bærum
Tidligere stortingsrepresentant Sonja Irene Sjøli, Eidsvoll
Student Birgit Lovise Røkkum Skarstein, Oslo
Forskningssjef Petter Frost, Bergen
Professor Inge Lorange Backer, Oslo

Varamedlemmer:
Professor Dag Inge Våge, Ås
Førsteamanuensis Terje Mesel, Kristiansand
Forsker og genetisk veileder Cathrine Bjorvatn, Bergen
Professor Ole Christian Fauchald, Bærum
Professor May Thorset, Trondheim
(Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet
Følgende varamedlemmer oppnevnes og gjenoppnevnes som medlem av Innstillingsrådet for dommere for perioden 1. januar 2014 til og med 31. desember 2018:

Jordskifterettsleder Ragnhild Sæhlie Jetlund (varamedlem)
Førsteamanuensis Øystein Jakob Bjerva (varamedlem)

Ivar Øygard (gjenoppnevnes som medlem)

Kulturdepartementet
Følgende medlemmer og numeriske varamedlemmer oppnevnes til Norsk kulturråd i perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2017:

Som medlemmer til rådet 2014 til 2017 oppnevnes:
Musiker Soon-Mi Chung, Oslo
Kulturleder/ballettdanser Arne Fagerholt, Orkdal
Daglig leder Geir Haraldseth, Stavanger
Forfatter Anne Oterholm, Ås
Museumsdirektør Anne Marit Noraker, Nord-Aurdal

Som numeriske varamedlemmer til rådet 2014 til 2017 oppnevnes:
1. Direktør Sven Åge Birkeland, Bergen
2. Direktør Roy Høibo, Sand
3. Forsker Kirsti Mathiesen Hjemdal, Kristiansand
(Pressemelding)

6. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Ambassadør i Accra, Hege Hertzberg, utnevnes til like til ambassadør i Bamako, Mali.

Ministerråd John Mikal Kvistad utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Trond Gabrielsen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Arbeidsdepartementet
Juridisk kyndig rettsmedlem Bjørn Arvid Lervik utnevnes til juridisk kyndig rettsmedlem og avdelingsleder i Trygderetten med tiltredelse fra det tidspunkt Arbeidsdepartementet bestemmer.

Åremålsbeskikket avdelingsleder og juridisk kyndig rettsmedlem Ole Christian Moen utnevnes til juridisk kyndig rettsmedlem og avdelingsleder i Trygderetten med tiltredelse fra det tidspunkt Arbeidsdepartementet bestemmer.

Åremålsbeskikket avdelingsleder og juridisk kyndig rettsmedlem Marianne Kjøllesdal utnevnes til juridisk kyndig rettsmedlem og avdelingsleder i Trygderetten med tiltredelse fra det tidspunkt Arbeidsdepartementet bestemmer.

Administrerende direktør Finn Melbø åremålsbeskikkes som administrerende direktør i Statens pensjonskasse for en ny periode på seks år, med tiltredelse fra det tidspunkt Arbeidsdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Generalmajor Erik Gustavson utnevnes til generalløytnant i Luftforsvaret, og beordres som sjef for Forsvarsstaben med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Flaggkommandør Lars Saunes utnevnes til kontreadmiral i Sjøforsvaret og beordres som generalinspektør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Flaggkommandør Ketil Olsen utnevnes til kontreadmiral i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Flaggkommandør Nils Johan Holte utnevnes til kontreadmiral i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kommandør Jan Sommerfelt-Pettersen utnevnes til kontreadmiral i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet
Statsadvokat Katharina Rise utnevnes til førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Konstituert statsadvokat Anders Blix Gundersen utnevens til statsadvokat ved Riksadvokatembetet med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Konstituert statsadvokat Kristin Natasha Røhne utnevnes til statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Konstituert statsadvokat Peter André Johansen utnevnes til statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Cecilie Schløsser Møller som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter fra 1. januar 2014 og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2014.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Alvar Krafft Randa som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter fra 1. januar 2014 og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2014.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Guro Hansson Bull som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter fra 1. januar 2014 og inntil videre, dog ikke utover 31. mai 2014.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Asbjørg Lykkjen som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter fra 1. januar 2014 og inntil videre, dog ikke utover 31. mai 2014.

Konstituert politimester Johan Brekke konstitueres som politimester i Søndre Buskerud politidistrikt med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer, til og med 31. desember 2014.

Kulturdepartementet
Ekspedisjonssjef Lars Audun Granly utnevnes til ekspedisjonssjef i Kulturdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Miljøverndepartementet 
Seniorrådgiver Ernst Inge Dahl Espeland utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet
Seniorrådgiver Andreas Hilding Eriksen utnevnes til ekspedisjonssjef i Olje- og energidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.  

7. Andre saker

Statsministerens kontor
Utenriksminister Børge Brende overtar ansvaret for samordning av EØS-saker og forholdet til EU, herunder ansvar for EØS-avtalen og tilhørende forvaltningsoppgaver, fra og med 28. desember 2013 til og med 22. januar 2014. I samme periode overtar han ansvaret for å bestyre de arbeidsoppgaver som Avdeling for Europa og handel i Utenriksdepartementet har for EU- og EØS-saker, samt andre arbeidsoppgaver knyttet til EU- og EØS-saker i andre deler av Utenriksdepartementet. Utenriksminister Brende beholder ansvaret for øvrige deler av Utenriksdepartementet (unntatt klima- og skogsatsingen) i perioden.
(Pressemelding)

Endringer i departementsstrukturen og i ansvarsdelingen mellom departementene:

 1. Opprettelse av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).
 2. Styringen av Nærings- og fiskeridepartementet overtas av to konstitusjonelt ansvarlige statsråder:

  Statsråd Monica Mæland overtar styret av saker om statens eierskapspolitikk og forvaltning av statlig eierskap i selskaper der departementet forvalter statens eierskapsinteresser, den næringsrelevante forsknings- og innovasjonspolitikken, handelspolitikk herunder handelsavtaler, konkurransepolitikk, politikk for maritime næringer, utvikling av enkeltnæringer, forenkling, reiseliv mv. og selskapslovgivningen. Statsråd Mæland overtar også det administrative ansvaret for Nærings- og fiskeridepartementet.

  Statsråd Elisabeth Aspaker overtar styret av saker om fiskeri- og havbrukspolitikken, sjømatpolitikken og den marine forsknings- og innovasjonspolitikken.
 3. Departementsråd Reier Søberg utnevnes til departementsråd i Nærings- og fiskeridepartementet.
 4. Nedleggelse av Fiskeri- og kystdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.
   
 5. Kulturdepartementet overtar ansvaret for Kirkeavdelingen fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.
   
 6. Samferdselsdepartementet overtar ansvaret for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets oppgaver knyttet til bredbånd samt ansvaret for kyst- og miljøsaker fra Fiskeri- og kystdepartementet.
   
 7. Kommunal- og regionaldepartementet skifter navn til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

  Departementet overtar ansvaret for Arbeidsgiverpolitisk avdeling, Avdeling for bygg, sikkerhet og tjenester, Statsforvaltningsavdelingen, Avdeling for IKT og fornying (med unntak av oppgaver knyttet til koordinering av bredbåndspolitikken), Same- og minoritetspolitisk avdeling fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartement. Det overtar dessuten ansvaret for Planavdelingen, unntatt deler som gjelder ansvaret for forvaltning av regelverk om konsekvensutredninger i kapittel 14 i plan- og bygningsloven og deler som gjelder ansvaret for oppfølgning av klima- og miljøpolitikk i byene, fra Miljøverndepartementet.
 8. Ansvaret for Grafisk designprogram for departementene, fastsatt ved kgl.res. 9. oktober 1996, overføres fra Kulturdepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
 9. Miljøverndepartementet skifter navn til Klima- og miljødepartementet (KLD).

  Departementet overtar ansvaret for klima- og skogsatsingen fra Utenriksdepartementet og ansvaret for statens kjøp av klimakvoter fra Finansdepartementet.
 10. Arbeidsdepartementet endrer navn til Arbeids- og sosialdepartementet (ASD).
 11. Departementene skal ha ansvar for lover i samsvar med et vedlagt forslag.
 12. Delegasjon til departementene til å foreta de endringer i forskrifter, avtaler, instrukser og bestemmelser som er en nødvendig følge av omorganiseringen.

Endringene trer i kraft 1. januar 2014
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Inngåelse av luftfartsavtale mellom Norge og Gambia og omforent memorandum vedrørende SAS-samarbeidet.

Fastsetting av ny instruks for Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad).

Forsvarsdepartementet
Norge deltar i en felles dansk-norsk maritim operasjon til støtte for gjennomføringen av FNs og OPCWs krav om destruksjon av syriske kjemiske våpen i henhold til FNs sikkerhetsråds resolusjon 2118.

Norge deltar med en fregatt, et sivilt lasteskip og et mindre militært støtteelement til det sivile lasteskipet til den felles dansk-norsk maritime operasjonen for oppdragets varighet.
Forsvarsdepartementet gis myndighet til å overføre nødvendig kommandomyndighet til den danske sjefen for operasjonen.

Utenriksdepartementet gis fullmakt til å inngå nødvendige folkerettslig bindende avtaler. 

Kulturdepartementet
Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité tildeles kroner 593 000 000 og Stiftelsen Antidoping Norge tildeles kroner 26 000 000 for 2014 av forventet overskudd i Norsk Tipping AS for spilleåret 2013 til idrettsformål.
(Pressemelding)