Forsiden

Historisk arkiv

Endringer i departementsstrukturen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Kongen har i statsråd i dag besluttet de endringene i departementsstrukturen som ble varslet ved regjeringsskiftet 16. oktober 2013. De budsjettmessige konsekvensene av dette er innarbeidet i statsbudsjettet for 2014. Endringene trer i kraft fra 1. januar 2014.

Kongen har i statsråd i dag besluttet de endringene i departementsstrukturen som ble varslet ved regjeringsskiftet 16. oktober 2013. De budsjettmessige konsekvensene av dette er innarbeidet i statsbudsjettet for 2014.

Endringene trer i kraft fra 1. januar 2014.

Endringer

  • Ansvaret for arbeidsgiverpolitisk avdeling, avdeling for bygg, sikkerhet og tjenester, statsforvaltningsavdelingen, avdeling for IKT og fornying (med unntak av oppgaver knyttet til koordinering av bredbåndspolitikken) og same- og minoritetspolitisk avdeling i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartement overføres til Kommunal- og regionaldepartementet.
  • Planavdelingen overføres fra Miljøverndepartementet til Kommunal- og regionaldepartementet.
  • Ansvaret for kirkeavdelingen overføres fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet til Kulturdepartementet.
  • Ansvar for klima- og skogsatsingen overføres fra Utenriksdepartementet til Miljøverndepartementet.
  • Ansvaret for forvaltningen av statens kjøp av klimakvoter overføres fra Finansdepartementet til Miljøverndepartementet.
  • De oppgaver som Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har knyttet til bredbånd, overføres til Samferdselsdepartementet.
  • Ansvaret for kyst- og miljøsaker overføres fra Fiskeri- og kystdepartementet til Samferdselsdepartementet.
  • Det opprettes et Nærings- og fiskeridepartement (NFD). Det nye departementet vil bestå av Nærings- og handelsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet, med unntak av kyst- og miljøavdelingen og deler av avdeling for forskning, styring og administrasjon. I tillegg vil det nye departementet få overført konkurransepolitisk avdeling fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, og ansvaret for selskapslovgivningen fra Justis- og beredskapsdepartementet.
  • Fiskeri- og kystdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet legges ned.
  • Kommunal- og regionaldepartementet skifter navn til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Miljøverndepartementet skifter navn til Klima- og miljødepartementet (KLD) og Arbeidsdepartementet skifter navn til Arbeids- og sosialdepartementet (ASD).

To statsråder i NFD
Nærings- og fiskeridepartementet får to konstitusjonelt ansvarlige statsråder. Statsråd Elisabeth Aspaker vil ha ansvar for fiskeri- og havbrukssaker, sjømatsaker og marine forsknings- og innovasjonssaker. Statsråd Monica Mæland vil ha ansvar for departements andre saksområder, blant annet eierskapssaker, handelssaker og selskapslovgivning. Hun vil også ha det administrative ansvaret for departementet.

                                                                       ***

Regjeringen
Etter dagens endringer i departementsstrukturen ser regjeringslisten fra 1. januar 2014 slik ut:

Statsminister
Erna Solberg (H)

Statsråd med ansvar for Finansdepartementet
- finansminister
Siv Jensen (FrP)

Statsråd med ansvar for Kommunal- og moderniseringsdepartementet
- kommunal- og moderniseringsminister
Jan Tore Sanner (H)

Statsråd ved Statsministerens kontor,
med ansvar for EØS- og EU-saker, også stabssjef ved Statsministerens kontor

Vidar Helgesen (H) – permisjon 28. 12. 2013-22.01. 2014

Statsråd med ansvar for Samferdselsdepartementet
-samferdselsminister
Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Utenriksminister,
også ansvar for EØS- og EU-saker 28.12.2013-22.01.2014
Børge Brende (H)

Statsråd med ansvar for Kulturdepartementet
- kulturminister
Thorhild Widvey (H)

Statsråd i Nærings- og fiskeridepartementet,
med ansvar for fiskeri- og havbrukssaker, sjømatsaker og marine forsknings- og innovasjonssaker
- fiskeriminister
Elisabeth Aspaker (H)

Statsråd med ansvar for Klima- og miljødepartementet
- klima- og miljøminister
Tine Sundtoft (H)

Statsråd med ansvar for Nærings- og fiskeridepartementet,
med unntak av
fiskeri- og havbrukssaker, sjømatsaker og marine forsknings- og innovasjonssaker
- næringsminister
Monica Mæland (H)

Statsråd med ansvar for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
- barne-, likestillings- og inkluderingsminister
Solveig Horne (FrP)

Statsråd med ansvar for Helse- og omsorgsdepartementet
- helse- og omsorgsminister
Bent Høie (H)

Statsråd med ansvar for Arbeids- og sosialdepartementet
-arbeids- og sosialminister
Robert Eriksson (FrP)

Statsråd med ansvar for Justis- og beredskapsdepartementet
- justis- og beredskapsminister
Anders Anundsen (FrP)

Statsråd med ansvar for Olje- og energidepartementet
- olje- og energiminister
Tord Lien (FrP)

Statsråd med ansvar for Forsvarsdepartementet
- forsvarsminister
Ine Marie Eriksen Søreide (H)

Statsråd med ansvar for Landbruks- og matdepartementet
- landbruks- og matminister
Sylvi Listhaug (FrP)

Statsråd med ansvar for Kunnskapsdepartementet
- kunnskapsminister
Torbjørn Røe Isaksen (H)