Offisielt fra statsråd 19. november 2021

I statsråd i dag ble direktør Bjørn Erik Thon åremålsbeskikket som likestillings- og diskrimineringsombud for en periode på seks år.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 19. november 2021. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og sosialdepartementet
Meld. St. 7 (2021-2022)
Tilbaketrekking av Prop. 227 L (2020-2021)
Endringer i lov om aldersgrenser for statsansatte m.fl. og lov om Statens pensjonskasse (økning av den alminnelige aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år)
(Nyhetssak)

Prop. 16 L (2021-2022)
Endringer i lov om lønnsplikt under permittering (økning av arbeidsgiverperioden)
(Nyhetssak)

Barne- og familiedepartementet
Prop. 15 L (2021-2022)
Endringer i folketrygdloven mv.
(styrking av fedres rett til foreldrepenger mv.)
(Nyhetssak) 

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 14 L (2021-2022)
Endringer i utlendingsloven (innhenting av opplysninger fra utdanningsinstitusjoner mv.)
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og beredskapsdepartementet
Ikraftsetting av lov 4. juni 2021 nr. 55 om endringer i domstolloven mv. (signatur og elektronisk forkynnelse). Loven trer i kraft 1. desember 2021.

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Det fastsettes forskrift om endring i forskrifter om regulering av pensjon.
(Nyhetssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Det fastsettes forskrift om endring i forskrifter om helseregistre (tilgjengeliggjøring av helsedata).

Klima- og miljødepartementet
Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 16. desember 2005 nr. 1495 om konsekvensutredning etter genteknologiloven.

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Mexico by, De forente meksikanske stater, Ragnhild Imerslund, tillike til ambassadør i San José, Republikken Costa Rica.

Utnevning av seniorrådgiver Vegard Emaus til underdirektør i Utenriksdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Christian Groseth til underdirektør i Utenriksdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Truls Lindqvist til underdirektør i Utenriksdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Hanne Melfald til underdirektør i Utenriksdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Lene Richter Strand til underdirektør i Utenriksdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Åremålsbeskikkelse av direktør Jan Olav Baarøy som direktør for Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) for en periode på seks år. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Morten Gjellerud til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Utnevning av underdirektør Siri Koller Tufte til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Åremålsutnevning av politimester Hans Vik til politimester i Sør-Vest politidistrikt for en ny periode på seks år. Han tiltrer fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.
(Nyhetssak)

Forlenget konstitusjon av statsadvokat Hugo Henstein som førstestatsadvokat og embetsleder ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter fra 1. januar 2022 og inntil videre, dog ikke utover 30. juni 2022.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Johan Petter Bærland som statsadvokat ved Hedmark og Oppland statsadvokatembeter fra 1. januar 2022 og inntil videre, dog ikke utover 30. juni 2022.

Kulturdepartementet
Åremålsbeskikkelse av direktør Bjørn Erik Thon som likestillings- og diskrimineringsombud for en periode på seks år. Han tiltrer fra det tidspunkt Kulturdepartementet bestemmer.
(Nyhetssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum oppnevnes som Norges guvernør i Rådet i den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling.

Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Halvard Ingebrigtsen oppnevnes som Norges viseguvernør i Rådet i den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling.