Foreslår nye og mer brukervennlige regler for innhenting av opplysninger fra utdanningsinstitusjoner

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen har i dag oversendt Stortinget et forslag om endringer i utlendingsloven som gir Utlendingsdirektoratet mulighet til å automatisere saksbehandlingsporteføljen i studiesaker.

– Med dette forslaget gjør vi søknadsprosessen enklere for dem det gjelder, og vi får ned saksbehandlingstiden. Ved at nødvendige opplysninger om utdanningen kan innhentes uten å gå via søkeren, sikrer vi også at opplysningene som gis til utlendingsmyndighetene er korrekte, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Endringene innebærer at utlendingsmyndighetene kan innhente personopplysninger direkte fra utdanningsinstitusjoner, fylkeskommunene, universiteter, høgskoler, frittstående skoler, studentsamskipnadene og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. 

Forslaget ivaretar hensynet til personvern. Det skal blant annet gis nærmere regler i forskrift om hvilke organer som kan be om opplysninger, i hvilke sakstyper det kan innhentes opplysninger, hvem det kan innhentes opplysninger om og hvilke opplysninger som kan innhentes.

Prop. 14 L (2021–2022) Endringer i utlendingsloven (innhenting av opplysninger fra utdanningsinstitusjoner mv.)