Kongen i statsråd har i dag sanksjonert to vedtak fra Stortinget om endringer i utlendingsloven

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

De sanksjonerte lovendringene gjelder partsbegrepet i utlendingssaker og innhenting av opplysninger fra utdanningsinstitusjoner.

Den ene lovendringen gjelder partsbegrepet i utlendingssaker. Endringen innebærer at reglene om hvem som regnes som part og adgangen til bruk av fullmektig nå samles i utlendingsloven, fremfor å være spredt mellom utlendingsforskriften og forvaltningsloven.

Det gjøres ingen vesentlige realitetsendringer sammenlignet med i dag, men gis et noe videre rom for utfyllende forskriftsregulering, herunder om hvem som skal ha klagerett.

Departementet vil utarbeide nødvendige forskrifter før lovendringene trer i kraft.

Den andre lovendringen gjelder innhenting av opplysninger fra utdanningsinstitusjoner mv., og gir Utlendingsdirektoratet mulighet til å automatisere saksbehandlingsporteføljen i studiesaker.

Utlendingsmyndighetene vil, etter endringen, kunne innhente personopplysninger direkte fra utdanningsinstitusjoner, fylkeskommunene, universiteter, høgskoler, frittstående skoler, studentsamskipnadene og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Justis- og beredskapsdepartementet vil utarbeide utfyllende forskrifter om hvilke organer som kan be om opplysninger, i hvilke sakstyper det kan innhentes opplysninger, hvem det kan innhentes opplysninger om og hvilke opplysninger som kan innhentes, før lovendringene trer i kraft.