Meld. St. 7 (2021–2022)

Tilbaketrekking av Prop. 227 L (2020–2021) Endringer i lov om aldersgrenser for statsansatte m.fl. og lov om Statens pensjonskasse (økning av den alminnelige aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år)

Tilbaketrekking av Prop. 227 L (2020-2021) Endringer i lov om aldersgrenser for statsansatte m.fl. og lov om Statens pensjonskasse (økning av den alminnelige aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år).

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget