Offisielt frå statsrådet 9. desember 2016

I statsråd i dag er det lagt fram ei stortingsmelding om samfunnssikkerheit, «Risiko i et trygt samfunn».

Statsråd vart halde på Oslo slott 9. desember 2016. Følgjande vedtak vert gjort kjende:
(Lenkjer til proposisjonar og meldingar vert som regel aktive kl. 11.45). 

1. Proposisjonar og meldingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 37 L (2016-2017)
Endringer i folketrygdloven (endret fastsetting av grunnlaget for sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger mv.)
(Nyheitssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 35 L (2016-2017)
Endringer i passloven og ID-kortloven
(nektelse av reisedokumenter)
(Nyheitssak

Prop. 36 L (2016-2017)
Endringer i naturskadeforsikringsloven
(dekning for relokalisering ved fare for ny naturskade)
(Nyheitssak

Meld. St. 10 (2016-2017)
Risiko i et trygt samfunn
Samfunnssikkerhet
(Nyheitssak

Landbruks- og matdepartementet
Meld. St. 11 (2016-2017)
Endring og utvikling
En fremtidsrettet jordbruksproduksjon
(Nyheitssak

2. Sanksjonar og ikraftsettingar

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 29. november 2016 til lov om folkeregistrering (folkeregisterloven).
Lovvedtak 9 (2016-2017)  Lov nr. 88 

Helse- og omsorgsdepartementet
Ikraftsetting av lov 13. juni 2016 nr. 49 om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven (politiattest i den kommunale
helse- og omsorgstjenesten). 

Klima- og miljødepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 25. oktober 2016 til lov om endringer i forurensningsloven (avfallsdefinisjoner m.m.)
Lovvedtak 3 (2016-2017)  Lov nr. 89
(Nyheitssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Ikrafttredelse av lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven).
Loven trer i kraft 1. januar 2017.
(Nyheitssak

3. Forskrifter

Finansdepartementet
Forskrift om oppheving av forskrift 5. februar 1988 nr. 121 om ligningsbehandlingen ved særfradrag etter skatteloven § 6-82 og § 6-83, fastsettes.

Forskrift om oppheving av forskrift 15. juli 1994 nr. 679 om rentesats ved økt skatt eller avgift etter vedtak i endringssak, fastsettes. 

Kunnskapsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 9. oktober 2015 nr. 1166 om tildeling av tilskudd til private barnehager, fastsettes.

Samferdselsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker, fastsettes. 

4. Styrer, utval

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning og gjenoppnevning av 308 nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda for perioden 1. januar 2017 - 31. desember 2020.
(Nyheitssak

Olje- og energidepartementet
Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til Petroleumsprisrådet for 2 år: 

1. Professor Trine-Lise Wilhelmsen (Oslo), leder
2. Professor Pål Korsvold (Oslo), nestleder
3. Professor Mette Helene Bjørndal (Bergen)
4. Professor Christian Franklin (Bergen)
5. Direktør Jan F. Qvigstad (Oslo)
6. Fagsjef Per Kårstad (Skedsmo)
7. Underdirektør Gro Anundskaas (Nittedal) 

Varamedlemmer:
For nr. 6 Rådgiver Nora Sundvall (Oslo)
For nr. 7 Avdelingsdirektør Morten Anker (Oslo) 

5. Klagesaker m.m.

Justis- og beredskapsdepartementet
Klage fra Skien kommune over Justis- og beredskapsdepartementets vedtak 23. august 2016 om avslag på begjæring om innsyn i dokument 3 i sak 16/4904, tas ikke til følge. 

6. Utnemningar m.m.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av Fredrik Lind Irgens til underdirektør i Forsvarsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer. 

Utnevning av konstituert underdirektør Marianne Rafn Skuse til underdirektør i Forsvarsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Kari Sekkenes Tandberg til underdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av rådgiver Hans Egil Kaiser, rådgiver Lone Veel Midtbø og rådgiver Gunhild Sletmoen til lovrådgivere i Justis- og beredskapsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

7. Andre saker

Statsministerens kontor
Overføring av forvaltningen av statens eierskap i Posten Norge AS fra Samferdselsdepartementet til Nærings- og fiskeridepartementet 1. januar 2017. 
(Nyheitssak)

Kulturdepartementet
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité tildeles kroner 684 000 000 og Stiftelsen Antidoping Norge tildeles kroner 34 600 000 for 2017, av forventet overskudd i Norsk Tipping AS for spilleåret 2016 til idrettsformål.
(Nyheitssak)

Olje- og energidepartementet
Rullestad og Skromme Energi AS gis tillatelser til bygging av Skromme kraftverk, Kvernhuselva kraftverk og Bordalen kraftverk med tilhørende elektriske anlegg i Etne kommune. 

Haugaland Kraft Nett AS gis tillatelse til bygging og drift av 66 kV kraftledning fra Rullestad til Blåfalli III og til bygging og drift av Rullestad og Blåfalli III transformatorstasjoner i Etne og Kvinnherad kommuner.
(Nyheitssak)