Prop. 35 L (2016–2017)

Endringer i passloven og ID-kortloven (nektelse av reisedokumenter)

Proposisjonen omhandler forslag til endringer i passloven og ID-kortloven for å gjøre det enklere å nekte å utstede eller tilbakekalle pass og nasjonalt ID-kort med reiserett der det er grunn til å tro at formålet med reisen er å begå terror eller terrorrelaterte handlinger, eller å delta i militær virksomhet i væpnet konflikt i utlandet på rettsstridig måte. Forslaget åpner også for å nekte å utstede eller tilbakekalle pass og ID-kort dersom det er grunn til å tro at formålet med reisen er å begå brudd på bestemmelser i straffeloven om folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget