Seksjon for nasjonal sikkerhetspolitikk, krisehåndtering og beredskap

Seksjon for nasjonal sikkerhetspolitikk, krisehåndtering og beredskap er ansvarlig for håndtering av saker og policyutvikling relatert til nordområdene, samarbeidet med Russland, totalforsvaret og øvelsesaktivitet i forsvarssektoren.

Seksjon for nasjonal sikkerhetspolitikk, krisehåndtering og beredskap er ansvarlig for håndtering av saker og policyutvikling relatert til nordområdene, samarbeidet med Russland, totalforsvaret og øvelsesaktivitet i forsvarssektoren. Seksjonen er videre ansvarlig for sentral krisehåndtering, for planverksarbeid og for spørsmål i tilknytning til Forsvarets operative evne og Forsvarets aktivitet mer generelt.