Administrativ ledelse i Forsvarsdepartementet

Departementsråden Erik Lund-Isaksen Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen Assisterende departementsråd Morten Tiller

Departementsråden

    


Erik Lund-Isaksen

Departementsråden er departementets høyeste faste embetsmann. Departementsråden skal avlaste og være rådgiver for statsråden i arbeidet med ledelse og samordning av departementets arbeid. Departementsråden er statsrådens nærmeste medarbeider og rådgiver, både i faglige/politiske, men også i daglige spørsmål av alle slag.

 

Forsvarssjefen
Haakon Bruun-Hanssen
Forsvarssjefen har nå en dobbelthattet rolle som både øverste fagmilitære rådgiver i departementet, og som etatssjef for Forsvarets militære organisasjon.

Assisterende departementsråd
Morten Tiller
Departementsråden har i sin stab en assisterende departementsråd, som også fungerer i departementsrådens fravær. Assisterende departementsråd ivaretar i tillegg oppgaven som materielldirektør, og har et ansvar for å koordinere departementets virksomhet når det gjelder materiellanskaffelser i Forsvaret, representere Norge i relevante nasjonale og internasjonale fora og være kontaktpunkt overfor norsk og internasjonal industri.

Avdelingsledere i Forsvarsdepartementet

Avdeling for utvikling og administrasjon
Ekspedisjonssjef Jens-Thorleif Thorsen
Telefon: 23 09 61 01

Avdeling for sikkerhetspolitikk
Ekspedisjonssjef Henning Vaglum
Telefon: 23 09 62 00

Avdeling for økonomi og styring
Ekspedisjonssjef Anders Melheim
Telefon: 23 09 65 00

Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging
Kontreadmiral Elisabeth Natvig
Telefon: 23 09 64 00

Avdeling for kompetanse og felles juridiske tjenester
Ekspedisjonssjef Kjersti Klæboe
Telefon: 23 09 60 00

  • Departementsråd

    Departementsråd Arne Røksund

    Departementsråden er departementets høyeste faste embetsmann. Departementsråden skal avlaste og være rådgiver for statsråden i arbeidet med ledelse og samordning av departementets arbeid. Departementsråden er statsrådens nærmeste medarbeider og rådgiver, både i faglige/politiske, men også i daglige spørsmål av alle slag.