Administrativ ledelse i Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Departementsråden

Arne Røksund
Arne Røksund. Foto: Torgeir Haugaard, FMS

 

Departementsråd Arne Røksund er departementets høyeste faste embetsmann. Departementsråden skal avlaste og være rådgiver for statsråden i arbeidet med ledelse og samordning av departementets arbeid. Departementsråden er statsrådens nærmeste medarbeider og rådgiver, både i faglige/politiske, men også i daglige spørsmål av alle slag.

Forsvarssjefen

Eirik Kristoffersen ny forsvarssjef
Eirik Kristoffersen ny forsvarssjef Foto: Torgeir Haugaard, Forsvaret
Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har nå en dobbelthattet rolle som både øverste fagmilitære rådgiver i departementet, og som etatssjef for Forsvarets militære organisasjon.

Assisterende departementsråd

Frede Hermansen
Frede Hermansen. Foto: Torbjørn Kjosvold, FMS
Assisterende departementsråd Frede Wiberg Hermansen er først og fremst departementsrådens stedfortreder og vil å utfylle og avlaste departementsråden i den daglige ledelsen av departementet.

 

Avdelingsledere i Forsvarsdepartementet

Avdeling for utvikling og administrasjon
Ekspedisjonssjef Jens-Thorleif Thorsen
Telefon: 23 09 61 01

Avdeling for sikkerhetspolitikk
Ekspedisjonssjef Henning Vaglum
Telefon: 23 09 62 00

Avdeling for økonomi og styring
Ekspedisjonssjef 
Telefon: 23 09 65 00

Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging
Generalmajor Odd-Harald Hagen
Telefon: 23 09 64 00

Avdeling for kompetanse og felles juridiske tjenester
Ekspedisjonssjef Kjersti Klæboe
Telefon: 23 09 60 00

Avdeling for investeringer
Ekspedisjonssjef Anders Melheim
Telefon: 23 09 65 00