Avdelinger i Forsvarsdepartementet

 • Forsvarets materielltilsyn

  Forsvarets materielltilsyn (FMT) skal påse at forsvarssektoren ivaretar materiellsikkerheten etter gjeldende regler. FMT er tilsynsmyndighet der andre statlige tilsyn ikke har myndighet.

 • Sekretariat for politisk og administrativ ledelse

  Ledelsens sekretariat koordinerer og prioriterer saker som forelegges statsråden og har et helhetlig ansvar for statsrådens aktiviteter.

 • Kommunikasjonsenheten i Forsvarsdepartementet

  Kommunikasjonsenheten i Forsvarsdepartementet er organisert som eget stabselement under departementsråden. Enheten har ansvaret for faglig koordinering i forhold til det øvrige kommunikasjonsarbeidet i Forsvaret inklusivt Forsvarets mediesenter og bladet Forsvarets Forum.

 • Internrevisjon

  Internrevisjonen skal bidra til at målene for forsvarssektoren blir realisert ved evaluering av og rådgivning i virksomhetsstyring, risikostyring og intern kontroll. En overordnet oppgave er å vurdere om disse elementene er hensiktsmessige, tilstrekkelige og fungerer som forutsatt. Internrevisjonen arbeider i henhold til instruks godkjent av departementsråden, samt internasjonale standarder fastsatt av The Institute of Internal Auditors (IIA).

 • Avdeling for utvikling, administrasjon og forebyggende sikkerhet

  FD I, Avdeling for utvikling, administrasjon og forebyggende sikkerhet har ansvar for drift og utvikling i departementet. Avdelingen skal være en pådriver for at departementet til enhver tid har riktig kompetanse. Avdelingen skal drive god internstyring og bidra til god og enhetlig ledelse i departementet.

 • Avdeling for sikkerhetspolitikk og operasjoner

  Avdeling for sikkerhetspolitikk og operasjoner har ansvaret for håndteringen av sikkerhetspolitiske spørsmål, samt for departementets internasjonale virksomhet og relasjoner på det sikkerhetspolitiske området.

 • Avdeling for økonomi, styring og investeringer

  Avdeling for økonomi, styring og investeringer har hovedansvaret for planlegging og utvikling av Forsvarets virksomhet, organisasjon og struktur innenfor den enkelte langtidsplanperiode. Videre skal avdelingen drive overordnet styring og kontroll av virksomheten i underlagte etater.

 • Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging

  Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging (FD IV) har ansvar for strategiske analyser, overordnet langsiktig policyutvikling og planlegging for forsvarssektoren.

 • Avdeling for personellpolitikk, kompetanse og felles juridiske tjenester

  Avdelingen har ansvaret for strategisk HR i sektoren, personell- og kompetansepolitikk i sektoren og felles juridiske tjenester. Den er forsvarsministerens og forsvarssjefens strategiske rådgiver på området.

Til toppen