Avdelinger i Forsvarsdepartementet

 • Materielldirektør Morten Tiller

  Materielldirektøren har ansvaret for å koordinere departementets virksomhet når det gjelder materiell- og industrisamarbeid i forsvarssektoren, herunder representere Norge i relevante nasjonale og internasjonale fora og være et kontaktpunkt overfor norsk og internasjonal industri.

 • Forsvarets materielltilsyn

  Forsvarets materielltilsyn (FMT) skal påse at forsvarssektoren ivaretar materiellsikkerheten etter gjeldende regler. FMT er tilsynsmyndighet der andre statlige tilsyn ikke har myndighet.

 • Kommunikasjonsenheten i Forsvarsdepartementet

  Kommunikasjonsenheten i Forsvarsdepartementet er organisert som eget stabselement under departementsråden.

 • Internrevisjon

  Internrevisjonen skal bidra til at målene for forsvarssektoren blir realisert ved evaluering av og rådgivning i virksomhetsstyring, risikostyring og intern kontroll. En overordnet oppgave er å vurdere om disse elementene er hensiktsmessige, tilstrekkelige og fungerer som forutsatt. Internrevisjonen arbeider i henhold til instruks godkjent av departementsråden, samt internasjonale standarder fastsatt av The Institute of Internal Auditors (IIA).

 • FD IKT

  Forsvarsdepartementets IKT-enhet leverer graderte IKT-tjenester til statlige og private virksomheter underlagt sikkerhetsloven.

 • FD IKT

  Forsvarsdepartementets IKT-enhet leverer graderte IKT-tjenester til statlige og private virksomheter underlagt sikkerhetsloven.

 • Avdeling for utvikling, administrasjon og intern sikkerhet

  FD I, Avdeling for utvikling, administrasjon og intern sikkerhet har ansvar for drift og utvikling i departementet. Avdelingen skal være en pådriver for at departementet til enhver tid har riktig kompetanse. Avdelingen skal drive god internstyring og bidra til god og enhetlig ledelse i departementet.

 • Avdeling for sikkerhetspolitikk og operasjoner

  Avdeling for sikkerhetspolitikk og operasjoner har ansvaret for håndteringen av sikkerhetspolitiske spørsmål, samt for departementets internasjonale virksomhet og relasjoner på det sikkerhetspolitiske området.

 • Avdeling for økonomi og styring

  Avdeling for økonomi og styring (FD III) har ansvaret for FDs hovedprosesser knyttet til helhetlig styring av forsvarssektoren inkludert etatsstyring og utarbeidelse av forsvarsbudsjettet. Avdelingens rolle er å frembringe beslutningsgrunnlag basert på hva som gir best total utnyttelse av ressursene i sektoren.

 • Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging

  Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging (FD IV) har ansvar for strategiske analyser, overordnet langsiktig policyutvikling og planlegging for forsvarssektoren.

 • Avdeling for personellpolitikk, kompetanse, integritet og felles juridiske tjenester

  Avdelingen har ansvaret for strategisk HR i sektoren, personell- og kompetansepolitikk i sektoren og felles juridiske tjenester. Den er forsvarsministerens og forsvarssjefens strategiske rådgiver på området.

 • Avdeling for investeringer

  Avdeling for investeringer har ansvaret for investeringer i forsvarssektoren. Avdelingen styrer Forsvarets investeringsvirksomhet fra beslutning om anskaffelsen er fattet, og har overordet styringsansvar for materiell- og EBA-forvaltning.