Internrevisjon

Internrevisjonen skal bidra til at målene for forsvarssektoren blir realisert ved evaluering av og rådgivning i virksomhetsstyring, risikostyring og intern kontroll. En overordnet oppgave er å vurdere om disse elementene er hensiktsmessige, tilstrekkelige og fungerer som forutsatt. Internrevisjonen arbeider i henhold til instruks godkjent av departementsråden, samt internasjonale standarder fastsatt av The Institute of Internal Auditors (IIA).

Avdelingsdirektør: Liss Johansen Vallestrand

Internrevisjonen rapporterer til departementsråden, og har i henhold til revisjonsinstruksen hele forsvarssektoren som arbeidsområde (Etteretningstjenesten og AIM er unntatt). Internrevisjonen er tildelt myndighet til å inngå egne avtaler med etatssjefene om leveranse av internrevisjon og varslingsordning til disse. Slike avtaler er inngått med etatssjefene i:

  • Forsvarsmateriell (FMA)
  • Forsvarsbygg (FB)
  • Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
  • Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Etatssjefene har gitt egne revisjonsinstrukser som regulerer disse leveransene. I tillegg til bekreftelses- og rådgivningstjenester, forvalter FDs internrevisjon varslingskanalen for Forsvarsdepartementet, ​Forsvarsmateriell, Forsvarsbygg og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Forsvarssjefen har sin egen internrevisjons­enhet, Forsvarssjefens internrevisjon (FSJ IR) som også forvalter Forsvarets varslingskanal, med egen instruks fra forsvarssjefen. 

Internrevisjonen skal bidra til at Forsvaret når sine mål, gjennom å gi ledelsen støtte i Forsvarsdepartementets styring og kontroll med underlagte ledd. Videre er det en overordnet oppgave å vurdere om Forsvarets interne kontroll er hensiktsmessig, tilstrekkelig, effektiv og om den fungerer som forutsatt. Internrevisjonen kan også påta seg konsulent- og rådgivningsoppgaver, delta i utviklingsarbeid, samt bistå linjen i deres egne risikovurderinger.