Styrer, råd og utvalg under Forsvarsdepartementet

 • Etisk råd for forsvarssektoren

  ERF skal styrke etisk bevissthet og etisk refleksjon blant alle ansatte i forsvarssektoren. Arbeidet skal bidra til etisk forsvarlig forvaltning av sektorens menneskelige og materielle verdier samt bidra til at tilliten i, og støtten fra samfunnet, opprettholdes.

 • Forsvarsdepartementets dekorasjonsråd

  Forsvarsdepartementets råd for behandling av utmerkelser er rådgivende organ for forsvarsministeren i alle dekorasjonssaker som i henhold til statuttene for den enkelte medalje skal forelegges H.M. Kongen i statsråd. Rådet er frittstående fra Forsvarets øvrige rådsbehandling av dekorasjonsspørsmål. Rådet skal ikke overprøve den militærfaglige vurdering som er gjort av forsvarssjefen, men vurdere sakene i et helhetlig perspektiv – forsvarspolitisk, historisk og folkerettslig.

 • Klagenemnd i hjemsendingssaker

 • Klagenemnd i vernepliktssaker

 • Klagenemnda for disiplinærsaker i Forsvaret

  Siste klageadgang over ilagt refselse. Nemndas avgjørelse er endelig og kan ikke omgjøres av domstolene. Bare lovligheten av refselsesvedtaket kan prøves.

 • Klagenemnda for Forsvarets høgskole

  Klagenemnda for Forsvarets høgskole er med unntak for faglige vurderinger etter § 14 klageinstans for enkeltvedtak fastsatt med hjemmel i universitetets- og høyskoleloven.

 • Klagenemnda for krav om erstatning og kompensasjon for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

  Klagenemnda behandler klager over enkeltvedtak fattet av Statens Pensjonskasse etter forskrift 22. desember 2009, nr. 1768 Om særskilt kompensasjonsordning og forskrift 2. desember 2004, nr. 1563 Om billighetserstatning.

 • Kystvaktrådet

  Tilrettelegge samarbeidet mellom Kystvakten og de instanser den er forutsatt å bistå.

 • Landsrådet for Heimevernet

  Landsrådet for Heimevernet er etablert for å sikre Heimevernets forankring i de sivile organisasjonene som er valgt ut på bakgrunn av sin store samfunns-, nærings- eller beredskapmessige betydning. Landsrådet samles normalt to ganger hvert år, og skal bistå med uttalelser, forslag og råd i alle viktige spørsmål som angår Heimevernet.

 • Norges skytterstyre

  Styret skal fordele statsbidraget etter gitte regler, ordne de fastsatte skytterstevner for hele landet, avgi årsmelding om skytterorganisasjonenes virksomhet, utføre skyttertingets beslutninger. Norges Skytterstyre består av 8 medlemmer. I tillegg til presidenten er styret er satt sammen av en representant fra hver landsdel (5), lederen i DFSU, samt et medlem oppnevnt av Forsvarsdepartementet.

 • Stiftelsen Akershus Festning for Kunst og Kultur

  Stiftelsen Akerhus Festning for Kunst og Kultur (SAKK) er etablert på Akershus festning. Stiftelsen skal legge til rette for kulturaktiviteter av høy kvalitet på festningen og festningsområdet.

 • Styret Forsvarets forskningsinstitutt

  Styret har ansvar for effektiv organisering og gjennomføring av den samlede virksomheten i henhold til gjeldende lover og forskrifter. De skal fremme råd og anbefalinger til Forsvarsdepartementet (FD) om den langsiktige og strategiske utviklingen av instituttet, herunder gi råd i forskningspolitiske spørsmål. Styret vedtar FFIs årlige planer og budsjett, fremmer forslag til basisbevilgningens anvendelse overfor FD og avlegger regnskap og årsrapport til FD. Styret skal sørge for tilfredsstillende kvalitetssikring av forskningen. Styret skal også legge til rette for at Norges forskningsråds strategiske ansvar for instituttsektoren kan ivaretas.