Avdeling for utvikling, administrasjon og intern sikkerhet

FD I, Avdeling for utvikling, administrasjon og intern sikkerhet har ansvar for drift og utvikling i departementet. Avdelingen skal være en pådriver for at departementet til enhver tid har riktig kompetanse. Avdelingen skal drive god internstyring og bidra til god og enhetlig ledelse i departementet.

Ekspedisjonssjef Wenche Stenberg. 

FD I, Avdeling for utvikling, administrasjon og intern sikkerhet har ansvar for drift og utvikling i departementet. Avdelingen skal være en pådriver for at departementet til enhver tid har riktig kompetanse. Avdelingen skal drive god internstyring og bidra til god og enhetlig ledelse i departementet.

Gjennom effektiv systemunderstøttelse og med koordinering av departementets interne arbeidsprosesser og arbeidsformer, skal avdelingen bidra til at departementet som helhet når sine mål. Avdelingen ivaretar kontorstøtte til administrativ og politisk ledelse, drift av bygningsmassen, arkiv og dokumentasjon, IKT, intern forebyggende sikkerhet og beredskap, intern økonomiforvaltning, lønn og personaladministrasjon.

 

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Sekretariat for politisk og administrativ ledelse

  Sekretariatet for politisk og administrativ ledelse består av staben til departementsråden og forværelset til politisk og administrativ ledelse. Sekretariatet har ansvar for å understøtte politisk og administrativ ledelse i deres daglige virke ...

 • Protokoll

  FD I Protokoll skal levere protokoll- og besøkstjenester til ledelsen i Forsvarsdepartementet og Forsvarsstaben/Forsvaret.

 • Utvikling og informasjonsforvaltning

  Enheten har som formål å videreutvikle, forbedre og effektivisere arbeidet i FD når det gjelder: Departementets dokument-, saksforvaltning og arkivfunksjon ...

 • Seksjon for HR og utvikling

  Seksjon for HR og utvikling i FD har ansvaret for strategisk HR og personalforvaltning internt i departementet og for utenlandspersonell som er faglig underlagt FD.

 • Seksjon for utvikling, administrasjon og intern sikkerhet

  Seksjonen har som oppgave å lede utviklingsarbeid og prosessutvikling samt forvalte informasjonen internt i FD.

 • Seksjon for intern sikkerhet og beredskap

  Seksjonen har ansvar for internt forebyggende sikkerhetsarbeid samt intern krisehåndtering og beredskap i Forsvarsdepartementet.

 • Seksjon for økonomi og administrasjon

  Seksjon for økonomi og administrasjon har ansvar for Intern økonomiforvaltning, Drift av Forsvarets ledelsesbygg, Post- og budtjeneste, Helpdesk for offentlige anskaffelser til FD og Dokumentsenteret.